Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo

home  NMP  activiteiten  educatie  boekjes  natuur  duurzaamheid  composteren  ErmeloSchoon  folders  contact  links  archief

 

 terug        

Slagenlandschap

 

Het slagenlandschap is in het westelijk buitengebied van Ermelo op veel plaatsen nog herkenbaar.

Het slagenlandschap kenmerkt zich door langgerekte percelen. Het gebied ligt vrij laag en is voornamelijk ingericht als weide. Om de percelen kunnen sloten en/of houtwallen aanwezig zijn, maar doorgaans ontbreken deze laatste. Soms is er wel een onregelmatige bomenrij tussen de percelen. Het gebied is vrij nat. De sloten zijn ondiep. In veel sloten is het water helder en ijzerrijk. Het water is matig voedselrijk. Door het vrij intensief gebruik en bemesting komen de wilde planten meestal voor langs de sloten en bermen. Het aantal soorten neemt sterk af.
Het landschap heeft de laatste jaren erg te lijden aan de verdroging. Er worden nu ook gewassen als maïs verbouwd. Hierdoor, en door samenvoeging van percelen, is het karakter vaak minder sterk zichtbaar. Het open karakter is vaak nog wel aanwezig.

Een indruk van de flora en fauna is hieronder weergegeven. Deze lijst is zeker niet volledig, maar er is gelet op de kenmerkende soorten.

Flora:
Es, els, eik, iep, berk, vlier, hazelaar, meidoorn, sleedoorn, gewone dotterbloem, kale jonker, kleine watereppe, holpijp, paardenbloem, pinksterbloem, echte koekoeksbloem, madeliefje, klaproos, kamillesoorten, kamperfoelie, ereprijs, herderstasje, wikkesoorten, fluitenkruid, boterbloemsoorten, margriet en diverse soorten varens.

Fauna:
Das, vos, haas, wezel, muizen- en rattensoorten, kievit, grutto, tureluur, slobeend, reiger, meerkoet, knobbelzwaan, spreeuw, kraaien en eksters, gele- en witte kwikstaart, kikker, hazelworm en pad.

Ook komen diverse insecten en andere dieren voor zoals:libellensoorten, krekel- en sprinkhaansoorten, keversoorten, duizendpootachtigen en pissebedden.
In de houtwallen en bij de boerderijen komen vogels voor als: merel, lijstersoorten, mezensoorten, huis- en ringmus, roodborst, winterkoning en steenuil.
In de sloten komen de bekende beekvissen voor: bermpje, modderkruiper, voorn, stekelbaars.

Mocht u aanvullingen/verbeteringen hebben? Mail het ons.

 

 

 

kampenlandschap enkdorpenlandschap boslandschap heidelandschap