Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo

home  NMP  activiteiten  educatie  boekjes  natuur  duurzaamheid  composteren  ErmeloSchoon  folders  contact  links  archief

 

 terug        

Enkdorpenlandschap

 

Ermelo en de bij de gemeente behorende buurtschappen Speuld en Telgt zijn enkdorpen. Bij Speuld en Telgt is het karakter van een enkdorp deels nog zichtbaar. Bij Ermelo was dit tot de jaren vijftig van de vorige eeuw ook het geval. Door een grote bevolkingstoename en bijbehorende woningbouw is dit verloren gegaan.

Een enk of eng is een aaneengesloten bouwlandgebied dat in gebruik is bij verschillende boeren. In Midden- en Oost-Nederland wordt gesproken over enk of eng. Elders en in vakliteratuur spreek men over es.
Een kamp is een klein landbouwgebied dat door 1 man kan worden bewerkt. Enken vindt men hier onderaan de hellingen van de stuwwal. In de huidige benamingen van terreinen, wegen of pleinen komt de naam terug. Midden in het dorp Ermelo ligt het (huidige) winkelcentrum De Enk. Een enk maakt een grootschalige indruk daar de onderlinge kavels door kleine, nauwelijks zichtbare greppels of grasstroken van elkaar gescheiden zijn. Om een enk was doorgaans een houtwal. In Ermelo-dorp is het kavelpatroon nauwelijks meer te herkennen. Op de enken is woningbouw gerealiseerd. In Speuld en Telgt zijn de enken nog wel te herkennen.
Het enkdorpenlandschap is (was) rijk aan flora en fauna. Bij de bebouwing (boerderij en schuren) komen de 'akkeronkruiden' voor. Deze planten staan doorgaans niet (meer) midden op de percelen, maar aan de randen, wegbermen en houtwallen.

Een indruk van de flora en fauna is hieronder weergegeven. Deze lijst is zeker niet volledig, maar er is gelet op de kenmerkende soorten.

Flora:
Es, els, eik, iep, linde, esdoorn, kastanje, berk, vlier, hazelaar, meidoorn, sleedoorn, paardenbloem, pinksterbloem, madeliefje, klaproos, kamillesoorten, kamperfoelie ereprijs, herderstasje, wikkesoorten, fluitenkruid, boterbloemsoorten, margriet en diverse soorten varens.

Fauna:
Ree, das, vos, steenmarter, bunzing, hermelijn,egel, haas, wezel, muizen- en rattensoorten, diverse vleermuissoorten, zwaluwsoorten, kleine zangers zoals fitis, tjiftjaf, tuinfluiter, diverse mezensoorten, nachtegaal, lijsterachtigen, winterkoning, roodborst, huismus, ringmus, heggenmus, tortel, houtduif, gaai, ekster, spreeuw, roodstaartjes, witte kwikstaart, sperwer, buizerd, torenvalk, uilensoorten, kraaiensoorten, kievit, kikker, pad, hazelworm en zandhagedis.

Ook insecten en andere dieren komen voor zoals libellensoorten, krekel- en sprinkhaansoorten, keversoorten, duizendpootachtigen en pissebedden.
In de sloten komen de bekende beekvissen voor: bermpje, modderkruiper, voorn, stekelbaars.


Mocht u aanvullingen/verbeteringen hebben? Mail het ons.

 

 

 

slagenlandschap kampenlandschap boslandschap heidelandschap