Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo

home  NMP  activiteiten  educatie  boekjes  natuur  duurzaamheid  composteren  ErmeloSchoon  folders  contact  links  archief

 

   

 

 


 

                                                                                                                                                                       

Natuurtuin  De Zandkamp                                                                                                                                           

recente activiteiten                                                                                      Flora en fauna van De Zandkamp in beeld

                                                                                                                                                     Waarnemingen                    

November 2017: Natuurtuin De Zandkamp krijgt vorm                                                              

Er is een mooi begin gemaakt met het opknappen van de Natuurtuin in wording aan de Zandkampweg aan de rand van Ermelo-West. Zaterdag 25 november gingen leden van Werkgroep Landschapsbeheer van de KNNV aan de slag met het knotten van elzen en wilgen en maaiden ze bramen af. Hulde voor deze inzet, want daarmee ligt een gedeelte van het terrein rond de vijver er weer opgeruimd bij.

Opknappen en omvormen

Het gebied De Zandkamp ligt tussen de Zandkampweg en de Konijnenwal in Ermelo (toegang via de Arendlaan en vervolgens de Konijnenwal). In het gebied ligt op dit moment de visvijver, het Pelserpad (klompenpad) loopt er doorheen, er is een zandwal, een bijenstal en ’s zomers een bloemenweide. De twee laatsten zijn in beheer bij de heer Van den Broek, imker. Het is de bedoeling om het gebied naast en rondom de visvijver op te knappen en om te vormen tot een Natuurtuin. Nieuwe struiken en planten kunnen dan ruimte bieden aan insecten, vogels, kikkers, hagedissen enzovoorts. Daarnaast zijn er ideeën om de visvijver op te knappen en een wandelpad er rondom en een steigertje erin aan te leggen. Zo wordt het aantrekkelijker voor educatie aan schooljeugd en zal een mooi wandelgebiedje kunnen ontstaan.
In de werkgroep Natuurtuin De Zandkamp, ontstaan vanuit de Stichting NMP Ermelo, zitten imkers, vertegenwoordigers van de hengelsportvereniging De Snoek, de KNNV Noordwest Veluwe, het Pelserpad (klompenpad) en de buurtvereniging Horst en Telgt.

Studenten maken plan

Handen uit de mouwen is een goede start, maar er komt meer bij kijken. Een uitgewerkt plan zal helpen om in kaart te brengen hoe de omvorming naar een natuurgebiedje het beste aangepakt kan worden. Daarom is hulp ingeroepen. Maandagmorgen 21 november was het koud en nat, maar 6 HBO-studenten Toegepaste Biologie van Aeres Hogeschool uit Almere zijn wel wat gewend. Leden van de werkgroep ook, dus gingen Dick Dooijewaard, Ineke Jonker, Ferry Schaap en Gert Schuurman het veld in. Het terrein aan de Zandkampweg werd verkend en er werden water- en bodemmonsters genomen.
De studenten gaan een projectplan maken om de natuurtuin te kunnen realiseren. Het idee is om het klompenpad dat door dit terrein loopt te versterken. Het doel is een landschapspareltje met inheemse flora en fauna zoals deze oorspronkelijk in dit gebied voorkwamen. Het geheel sluit mooi aan bij de inzet van buurtbewoners, een initiatief dat prima past in gemeentelijke ideeën over inzet van bewoners in het openbare groen.

Wilt u meedenken of meehelpen, neem dan contact op via info@nmpermelo.nl of tel. 55 41 26. 

 
   

    

       


 

update 18-12-2017:

(Tussen)Stand Natuurtuin “De Zandkamp”.

Voor het einde van het jaar staat het project Natuurtuin al enigszins in de spreekwoordelijke steigers. De 6 studenten Toegepaste Biologie van de Aeres Hogeschool te Almere hebben, in samenwerking met ons, in een tussenrapportage de grote lijnen aangegeven. Het geheel is opgedeeld in 4 fasen. De fasen 3 en 4 blijven voorlopig buiten de opzet.We beperken ons dus tot fase 1 (waterpartij en bosschage) en fase 2 (plantentuin).

fase 1: Aan de zuidkant en een deel van de west- en oostkant is erg veel opslag verwijderd. De KNNV-werkgroep Landschapsbeheer heeft zaterdagmorgen 25 november veel werk verricht. Het plan is om eind januari of half februari weer een zaterdagmorgen aan de slag te gaan.
De uitloop met een mogelijk bruggetje is verplaatst naar het noordoosten. Hier is al een uitloop.
Met de studenten wordt gekeken naar de waterkwaliteit, aanvulling van waterplanten e.d.
Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden om de biodiversiteit van de vijver te vergroten. In het oostelijk deel zal de vijver ondiep uitgebreid kunnen worden met plasjes en moerasachtige plekken. Goed voor amfibieën en oeverplanten. De zuidkant en westkant met steiger blijven geschikt voor de hengelsport. In de bosschage worden takkenrillen gemaakt. Ook wordt gekeken naar nestkasten voor vogels en vleermuiskasten.

fase 2: Met de gemeente is afgesproken dat de laag zwarte grond in het oostelijk deel weggehaald gaat worden. De wal in het noorden wordt deels nog iets in noordelijke richting verplaatst. De steilheid van de wal wordt aangepast tot een meer natuurlijke. Flauwer oplopend. In het westelijk deel worden ook lage walletjes gemaakt waardoor er microklimaatjes mogelijk worden. In de wat diepere delen proberen we leemlagen te krijgen zodat er natte terreindelen ontstaan. Ook zal er materiaal geplaatst worden als bijen-/insectenhotels en opwarm-/schuilplekken voor reptielen en amfibieën en kleine zoogdieren. Het terrein zal ingezaaid gaan worden met zaadmengsels van inheemse planten. Chris Herzog (natuurtuin Harderwijk) is onze adviseur.
In het zuidelijke deel komt een terreinstukje dat ingericht gaat worden met vergeten groenten en oude graansoorten.
De wallen zullen beplant worden met inheemse struiken.Bij de Konijnenwal komt een ruimte voor het stallen van fietsen. Iets het terrein op komen dan (klap)hekjes om links naar de plantentuin te gaan en om rechts het klompenpad en/of het pad om de vijver te bewandelen. Aan de Zandkampweg komt dan 1 (klap)hekje. Over de wal komt een verbindingsbrug tussen fase 1 en fase 2.
(Opmerking: In de tekening is het klompenpad iets te ver in oostelijke richting getekend; wordt nog aangepast.)Dinsdag 9 januari 2018 heeft Gert Schuurman in de vergadering van de KNNV werkgroep landschapsbeheer een korte presentatie gehouden. De werkgroep had eind november al veel werk verzet in het terrein, maar het idee achter de natuurtuin en de vijver was niet voor een ieder helder. De doelstelling en de plannen werden toegelicht. In de vergadering heeft de werkgroep besloten om geld beschikbaar te stellen voor dit project. We denken dat in eerste instantie te gaan besteden aan een brug over de uitloop en een trap over de wal tussen het klompenpad en de natuurtuin. We zijn erg blij met deze toezegging.

Maandag 15 januari is Ineke Jonker met een paar studenten naar Utrecht geweest. Met Arianne Doelemans van Landschap Erfgoed Utrecht hebben ze gesproken over mogelijke subsidie-bronnen en hoe deze te bereiken. De studenten hebben een paar goede tips meegekregen die ze kunnen weergeven in hun projectvoorstel.
Maandag 29 januari was het zover. De HBO-studenten Toegepaste Biologie van de Aeres Hogeschool uit Almere (Angelo, Lisa, Maaike, Thirza, Jasper en Quinn) konden hun resultaten in De Witte Heide presenteren. Van tevoren hadden ze de definitieve schriftelijke versie al toegestuurd. Nu konden ze deze mondeling gaan toelichten. In een volle zaal met o.m. leden van de werkgroep Landschapsbeheer, de imkers, Chris Herzog (natuurtuin Harderwijk), hengelsportvereniging De Snoek, Dick Saaltink van de gemeente Ermelo en wethouder van Eijsden. Ook aanwezig was de begeleider van Aeres Hogeschool om de studenten te kunnen beoordelen. Met behulp van een powerpointpresentatie lichtten zij hun ideeën toe. Per fase, fase 1 is de visvijver met klompenpad en fase 2 de natuurtuin met de akkertjes en de tuin met vergeten groenten, werden de plannen ontvouwd en toegelicht met uitvoering en beheersplan. Ook de subsidiemogelijkheden en een kostenplaatje passeerden de revue. Na afloop ontvingen de studenten een drinkmok met daarop hun eigen tekening van de natuurtuin. In deze bijlage is het werk te lezen.

Het is een ieder wel duidelijk geworden dat er nog heel veel aarde verzet moet worden om een fraaie vijver en natuurtuin te realiseren. We gaan aan de slag.

    

 
Zaterdagmorgen 17 februari heeft de KNNV-werkgroep Landschapsbeheer weer veel werk verzet rond de waterpartij aan de Zandkampweg/Konijnenwal. Erg veel braamstruikopslag is verwijderd en ook deels uitgegraven. Het lage pad oostelijk langs het water stond nog grotendeels onder water. Een tweede, wat hoger gelegen pad is nu vrijgemaakt. Veel, deels omgewaaide, bomen en jonge opslag zijn verwijderd. Tegen twaalven werd het werk beëindigd en werd de werkmorgen afgesloten met een heerlijke kom kippensoep. We zijn erg blij dat het zover is en gaan nu proberen de zaak bij te houden. Bijhouden, dat zal op zich al een hele uitdaging zijn.

      


Vrijdag 9 maart was de landelijke vrijwilligerswerkdag van NL-Doet. Er werd ook gewerkt in de natuurtuin. Prachtig weer en de 11 leerlingen van CC Groevenbeek en een student van Landstede Harderwijk hebben onder leiding van de vrijwilligers van de natuurtuin en leden van KNNV-landschapsbeheer veel werk verricht. Boomopslag werd verwijderd, opkomende braamstruiken werden uitgegraven en takkenhopen werden verplaatst. Ermelo is weer wat mooier geworden.

Op de facebookpagina Natuurtuin Ermelo is een mooi filmpje geplaatst.  

    

 Donderdag 19 april om 7.00 uur begon Arjen van de firma Kamphorst met zijn kraan aan de klus om de verrijkte grond in de natuurtuin af te graven. Deze grond is ooit hier gestort en is zeer voedselrijk. Het gevolg is dat het helemaal dichtgroeit met grassen, vooral kweek. De 60 cm dikke laag is in twee fasen verwijderd. Eerst werd de graslaag van ongeveer 20 cm afgegraven en aan de zijkanten afgevoerd. Hierdoor ontstond er een lage wal. Vervolgens werd de schonere zwarte grond daaroverheen gestort. De oorspronkelijke voedselarme gele zandgrond kwam op deze wijze weer aan het oppervlak. In het terrein zijn een paar walletjes aangelegd. Ook is het terrein schuin aflopend naar een paar wat dieper gelegen stukken. Op deze wijze zijn er kleine verschillen in het terrein met eigen microklimaatjes.
Door het terrein is een verhard pad aangelegd zodat ook mensen met een beperking het terrein op kunnen.

Vrijdag 20 april om 16.00 uur was deze klus geklaard. Ondertussen was er zaad bij de Cruydthoeck besteld en binnengekomen (voor geïnteresseerden: N1, N2 en B1 bloemenmengsels). Zaterdagmorgen hebben 10 vrijwilligers het zaad ingezaaid. Zondagmiddag waren er, voor de tuin, welkome regenbuien.
Als alles naar wens gaat is Ermelo weer een stukje fraaier geworden. Een idyllisch plekje is aan het ontkiemen.
Wilt u meehelpen om dit in stand te gaan houden; meldt u zich dan aan via info@nmpermelo.nl  

    

 Zaterdagmorgen 21 april is zaad van wilde planten gezaaid in de natuurtuin De Zandkamp.

De Stichting Bijenvrienden en de Bijenstichting roepen ook dit jaar weer iedereen op om bloemstroken aan te leggen zodat er één groot bloemenlint voor bijen ontstaat. Door het voedselaanbod voor bijen te verhogen, kunt u een nuttige bijdrage leveren aan verbetering van hun leefsituatie . De natuurtuin sluit aan bij dit initiatief. Er werd een deel van de grond afgegraven door de firma Kamphorst. Dit bood een mooie gelegenheid om dit in te zaaien met bloemenzaad. Zie ook: Blije Bermen!

    Ermelo van Nuupdate juni 2018
 

Een natuurtuin in ontwikkeling is boeiend om te volgen. Soms lijkt er weinig te gebeuren en dan opeens is er van alles gebeurd. Om de visvijver heeft de werkgroep Landschapsbeheer van de KNNV een pad aangelegd. Door het groeizame weer (warm en op de juiste tijden regen) dreigde het pad weer onder te groeien met brandnetels en bramen. 5 juni hebben Aart Brons en Han van der Brug op eigen initiatief het pad weer gemaaid. Later zijn de overhangende braamstruiktakken en brandnetels weggeknipt. Het pad is nu weer goed beloopbaar. In de vijver bloeien de waterlelie en de gele plomp. In de bosschage om de vijver staan diverse planten in bloei (ook de brandnetel bloeit prachtig).


Aan de andere kant van de wal is er ook veel werk verzet. Het onlangs ingezaaide deel begint op te komen. Helaas ook her en der nog kweekgras. Elke vrijdagmorgen is er een groepje mensen onder leiding van Dick Dooijewaard bezig om ongewenste planten te verwijderen. Het deel dat Barend van de Broek al jaren met bijenplanten beheerde staat er prachtig bloeiend bij. Mooi is te zien hoe er wekelijks bloeiende planten bij komen en planten uitgebloeid raken. Soms overheerst de witte kleur, dan weer geel.

Van de gemeente Ermelo heeft de natuurtuin een ‘schaftkeet’ gekregen. Deze moet nog wel wat opgeknapt worden. Ferry Schaap en Barend van de Broek zijn er volop mee bezig. Er is ook al heel wat gereedschap aanwezig. Deels gekocht, maar ook veel schenkingen. Van de stichting Kringloopwinkel Ermelo heeft de natuurtuin ook een mooie gift ontvangen. Dit geld zal waarschijnlijk besteed gaan worden aan de aanschaf van een bosmaaier of balkmaaier.
Door de tuin zijn met grid op puin verharde paden aangelegd.

Er komen toch wel veel passanten langs (Pelserklompenpad en Zuiderzeepad LAW 8). Deze reageren zeer enthousiast als je met ze over onze plannen praat. Kortom: een plaatselijk pareltje dat kan uitgroeien tot een landschappelijk aantrekkelijk stukje wandelpad.

Er is nog veel werk te verrichten en we zijn dan ook op zoek naar vrijwilligers:

mensen die
- vrijwilligers en werkzaamheden willen coördineren

- fysieke werkzaamheden willen verrichten: schoffelen, ongewenste planten verwijderen e.d.

Meer informatie/aanmelden via het NMP, de natuurtuin facebookpagina of natuurtuinermelo@gmail.com.
Op de facebookpagina staan ook foto’s van de tuin in ontwikkeling.

 

 


 

De zomer van 2018 zal de geschiedenis ingaan als extreem heet en droog. In de natuur is er nu al, begin augustus, een groot probleem ontstaan en het wordt waarschijnlijk nog erger. Dieren die te weinig voedsel vinden, planten die verdorren en dus weinig of geen nectar leveren. Funest voor het insectenleven. Er is nu al sprake van een mislukte heidehoningoogst. Ook de natuurtuin heeft onder de droogte te lijden. Maar in de maanden juni en juli heeft de tuin er wonderbaarlijk mooi bij gestaan. Dreigde eerst het pas ingezaaide zaad (21 april) niet op te komen, veranderde het terrein half juni in een waar bloemenparadijs. Volop kwamen de wilde planten op uit het gele zand. En met de planten waren er ook ineens de insecten, vooral de bijen en vlinders. Een lust voor het oog voor de steeds meer in aantal toenemende kijkers. Maar het gaat (te) snel. Ook de droogte gaat hier zijn rol opeisen. Veel is nu al (2 augustus) uitgebloeid, al komen her en der toch weer jonge plantjes tot ontwikkeling. Meer dan 100 verschillende soorten planten staan er. Genieten van zoveel biodiversiteit. Niet alleen de bloeiende planten zijn de moeite waard om te bekijken, maar ook de vruchten en zaden hebben vaak verrassend fraaie verschijningsvormen.

Elke vrijdagochtend is er een groepje vrijwilligers actief om ongewenste planten te verwijderen. Op de wallen is veel bijvoet, melde en brandnetel verwijderd. Gemaaid of met wortel en al er uit getrokken. Hopelijk kunnen we in de herfst de wallen beplanten met inheemse struiken. We hebben er al veel energie in gestoken en dat zal nog wel nodig blijven. Helaas moesten we ook energie steken in minder leuke dingen. Vandalisme (dumping van troep, brandstichting enz.) en zelfs een inbraak.

Jammer is ook dat vanuit de gemeente nog steeds geen regeling getroffen is over de toekomst van het terrein. Het wachten is op een convenant waarin staat dat het gebied door het NMP, de KNNV, Landschapsbeheer Gelderland (klompenpaden) en imkers beheerd kan gaan worden. Hierdoor kunnen we ook geen activiteiten ondernemen richting sponsoring e.d.. Ook kunnen we geen dingen realiseren (o.a. een trapje over de wal) als niet duidelijk is wat de gemeente (eigenaar) wil.

Maar we gaan wel door.
We kunnen uw hulp goed gebruiken. Zie vorige update.
Meehelpen op vrijdagmorgen.
Heeft u een bosmaaier en wilt bij ons wat maaien. Graag.

U kunt ook genieten van de planten en dieren die we er gespot hebben. Bovenaan deze pagina staat een link naar foto's die in de natuurtuin gemaakt zijn.

Mocht u namen weten van de planten of dieren, of is het bijschrift onjuist of onvolledig, wilt u ons dan dat berichten. Alvast bedankt! Update eind september 2018

Wonderlijk hoe de natuur zich kan herstellen na een lange zeer droge periode. In de natuurtuin is dat ook mooi te zien. De regen, het water is bij lange na nog niet voldoende aangevuld, heeft zijn werk gedaan. Veel soorten planten zijn weer uitgelopen en staan nu, 27 september, weer in bloei. Niet massaal, maar toch. De klaproos, de korenbloem, grijskruid, teunisbloem, kaarsjeskruid, ossentong en zelfs zegekruid kleuren het terrein. Bij een beetje zon zie je nog volop insecten zoals vlinders en bijen van bloem tot bloem hoppen. In de ochtenduren zijn de planten bedekt met fijne dauwdruppels. Een lust voor het oog, vooral als de nog lage zon er door schijnt. Kom gerust kijken en genieten.

Tussen het klompenpad en de natuurtuin is een trap gemaakt met bovenop de wal een soort van bordes. Een mooi uitzicht is de beloning als de trap genomen is.
31 augustus zijn de raad en de wethouders de natuurtuin komen bezichtigen. Alom verwondering en waardering over datgene dat in zo’n relatieve korte tijd is gerealiseerd.

Een nieuw probleem is de vijver geworden. Tijdens de droge periode zakte het water gestaag. Om de vissen te redden heeft de gemeente water in de vijver gepompt. Helaas verdween het water er bijna net zo snel weer. Op dit moment staat de vijver geheel droog. Waar het aan ligt is nog niet duidelijk. Misschien is de kwelwaterdruk vanuit de stuwwal zo laag geworden door het vele water aftappen in hogere regionen. Het is een overstort vijver. De opvangbekkens van waaruit het water naar de vijver ‘overgestort’ moet worden staan echter ook leeg. We wachten af hoe dit zich verder gaat ontwikkelen als er weer voldoende regen gaat vallen.

De vrijdagochtend ploeg gaat ondertussen gewoon door met het werk.
 

Zaterdag 3 november gaat de landschapswerkgroep van de KNNV hier ook weer aan de slag. Kom kijken en kom eventueel meewerken. Meewerken aan de realisatie van een pareltje in het Ermelosche landschap.

Bekijk ook de fotoserie Flora en fauna van De Zandkamp

 
Update begin november 2018

Zaterdag 3 november heeft de werkgroep landschapsbeheer van het KNNV samen met vrijwilligers van de natuurtuin heel veel werk verzet. De wallen zijn schoongemaakt. Nagenoeg alle opslag van melde, bijvoet en grassen is verwijderd. Het plan is om de wallen in december deels in te gaan planten met inheemse struiken zoals meidoorn, sleedoorn, egelantier, lijsterbes, kardinaalsmuts en Gelderse roos.
Het zijn vooral struiken die nectar leveren voor de insecten en/of later vruchten geven waarvan vogels en andere dieren kunnen profiteren. Het is niet de bedoeling om de alle wallen geheel vol te beplanten. In de tuin komen ook een paar berken te staan.
Zoals het er nu uitziet wordt zaterdag 8 december een plantdag. Het is dan de bedoeling om ook burgers van Ermelo uit te nodigen om te komen kijken, maar ook om te helpen.

In de tuin zijn momenteel nog steeds bloeiende planten te bewonderen. Veel planten staan in het zaad. Vogels vliegen af en aan. Bij het betreden van de natuurtuin zie je hordes vogels opvliegen. Op het terrein lopen (gezien diverse waarnemingen) vijf fazanten. Bij mooi weer en zeker bij wat zonneschijn zijn de bijen nog steeds actief.
 
De vijver staat nagenoeg helemaal droog. Opvallend is echter dat de twee kleine plasjes in het gat niet verder opdrogen. Dus of er toch sprake is van een kleine wel is nu nog onduidelijk. Het gat is oorspronkelijk bedoeld als een overstortvijver. Het water moet dan komen uit de laagten die langs de Arendlaan/Volenbeekweg zijn aangelegd. Deze staan geheel droog. Zelfs na de regen van de afgelopen periode is er geen drup water uit de wijk Ermelo-west hierin gekomen. (Wel staat de nieuwe overstort aan de Oude Nijkerkerweg in de buurt van de Westerkerk vaak op overstromen.) We wachten af hoe het gat zich wel/niet/een beetje gaat vullen en gaan dan daar later onze ideeën en werkzaamheden op afstellen. Een voordeel van de droge vijver was dat de werkgroep landschapsbeheer veel overhangende en doorgeschoten takken makkelijk kon verwijderen. Wat dat betreft is er veel achterstallig onderhoud weggewerkt.

Momenteel is er veel overbodig organisch materiaal zoals verwijderde melde, bijvoet, bramen, brandnetels en takken langs de afrastering aan de Konijnenwal gelegd. Het is de bedoeling dat de gemeente het materiaal gaat afvoeren. Bij de ingang van het klompenpad aan de Konijnwal zal een fietsenstalling komen. 

 

     

    

 

 


Update begin december 2018

We kunnen terugkijken op een heel mooi natuurtuinjaar. In vorige updates werd de prachtige bloei van de tuin, ondanks de droogte, beschreven. Nu, begin december, staan er nog steeds een aantal planten te bloeien. Merendeel van de planten is echter overgegaan tot zaadvorming en is aan het afsterven. De rozetten van de tweejarigen en sommige overblijvende planten zijn nu goed zichtbaar. De laatste activiteiten in 2018 zijn verricht. Wat dat betreft gaan de vrijwilligers, net als de tuin, in rust. Het werkjaar werd wel mooi afgesloten. Vrijdag 7 december hebben de vrijwilligers onder leiding van Dick Dooyewaard en Peter van der Velde voorbereidingen getroffen voor de struikplantochtend op zaterdag 8 december. Zo’n 200 struikjes waren in groepjes van vijf klaargelegd bij de plaats waar ze geplant zouden moeten worden. De tuin was ingedeeld in 6 deelgebiedjes en op schema’s was precies aangegeven wat waar moest komen te staan. Hierdoor kon men zaterdag makkelijk overgaan tot het planten. Op wallen en in de tuin zijn diverse inheemse struiken geplant. Struiken zoals: krentenboompje, hazelaar, sleedoorn, egelantier, kornoelje. Ook drie ruwe berken en drie tamme kastanjes staan nu in het gebied. Dan waren er ook nog eens 200 veldesdoornstruiken.
Achter de bankjes is een haag van veldesdoorn verrezen. Achter de wal aan de oostzijde is langs de Konijnenwal de toekomstige fietsenstalling vrijgemaakt van opslag en omzoomd door veldesdoorns.
De vijver staat nog steeds nagenoeg droog. De gemeente wil dit verlaagde terreindeel uitsluitend gaan gebruiken als overstort bij overvloedige neerslag in het zuidelijk deel van Ermelo West. (Het hemelwater van noordelijk deel van West wordt afgevoerd via de overstortvijver tegenover de Westerkerk). Met de gemeente is afgesproken dat we het eerst een jaar aanzien. We kijken hoe de waterhuishouding zich gaat ontwikkelen en gaan dan samen met de gemeente nieuwe plannen voor deze laagte maken. Duidelijk is wel dat het geen visvijver (meer) gaat worden, hetgeen ook nooit de bedoeling is geweest.
We gaan in de wintermaanden kijken hoe we het gebied verder kunnen gaan beheren. Het maken van drie natte plekjes (hemelwater) , het plaatsen van een insectenhotel en de realisatie van een fietsenstalling zijn de eerste stappen waar we nu aan denken.
Half februari beginnen we weer met werkzaamheden.


Update begin maart 2019                                                                                                                                                    

De natuurtuin heeft de winter goed doorstaan. Van een echte winter is nauwelijks sprake geweest. Men is wel in de gelegenheid geweest om fraaie sneeuwfoto’s in de natuur te maken. Zaadstengels in de sneeuw doen het altijd goed. De regenval heeft de vijver weer doen vullen. Van overstort vanuit de vijver langs de Volenbeekweg/Arendlaan is geen sprake. Deze vijver stond tot begin maart nagenoeg droog terwijl de vijver aan De Zandkamp goed gevuld was. Toch blijkbaar water dat ondergronds van de stuwwal naar het westen stroomt en als kwelwater de vijver vult. We gaan kijken hoe de vijver zich dit jaar gaat ontwikkelen.
De vrijdagmorgen vrijwilligerswerkgroep is alweer begonnen (u kunt altijd aansluiten). Wat klimplanten zijn gepoot om langs boomtakken omhoog te groeien. Ook zijn de nog aanwezige dode stengels verwijderd en is begonnen met het verwijderen van kweek dat op veel plaatsen de kop opsteekt. De eerste planten begonnen al te bloeien en de eerste bijen en vlinders zijn alweer waargenomen.
Vrijdag 15 maart hebben scholieren van Groevenbeekcollege geholpen om de fietsenstalling te maken. Dit in het kader van de landelijke NLdoet. Vrijwilligers van de natuurtuin hebben voorwerk verricht door op het stuk tuin dat in november door de landschapswerkgroep van de KNNV kaal gemaakt is, anti-worteldoek te leggen. De scholieren konden zo samen met de vrijwilligers de reeds geschilde stammen in de grond zetten en de dwarsliggers eraan vast schroeven. De natuurtuin kon dit mede door sponsoring door NLdoet en welwillende lokale bedrijven realiseren. Een geslaagd project.

Naast de vrijwilligersgroep op vrijdagmorgen gaan we ook met een vrijwilligersgroep op maandagmiddag beginnen. De aftrap is 25 maart. Net als op vrijdag bent u ook op maandagmiddag welkom om te komen kijken en (eventueel) ook mee te helpen.

Vrijwilligers in de tuin aan het werk:

Vrijdag: 9.00 uur tot 11.30 uur
Maandag: 13.30 uur tot 16.00 uur


    

Update half mei 2019                                                                                                                                                           

Zomaar een morgen in de natuurtuin. De zon scheen en weinig wind. Het was niet stil in de natuurtuin. Overal klonk het gezoem van de vele bijen. Daaroverheen het gezang van verschillende vogels. Iemand probeerde één van de vele rondfladderende vlinders te fotograferen. Maar blauwtjes klappen hun vleugeltjes samen als ze gaan zitten. De witjes lieten zich wat makkelijker door de fotograaf vastleggen, evenals andere soorten vlinders. Op een blad parende wantsen. Een veldsprinkhaantje verdwijnt in het gras. “Kijk, hier word ik nu blij van.” Een voorbijganger. Weer een ander. “Ik heb geen verstand van planten en dieren, maar ik ga regelmatig naar de natuurtuin om daar gewoon te gaan genieten.” Twee pimpelmezen zijn druk met het voeren van hun jongen in één van de nestkasten. Voor de bijenhotels is het een heen en weer gaan van solitaire bijen. De wede bloeit overdadig geel. Sommige planten zijn nu, half mei, al uitgebloeid. Maar bij veel andere plantensoorten staan de knoppen op barsten. Binnenkort gaat wit van de margrieten overheersen. De rode beuk, die vorig jaar door de droogte al snel al zijn blad verloor, staat weer volop in het blad. Een mooi contrast in de groene eiken houtwal.
De struiken die in het najaar van 2018 geplant zijn doen het goed. Sommige bloeien nu al.
In de vijver zwemt een eenden(echt)paar met jongen. De gele plomp heeft de droogte van vorig jaar overleefd en bloeit weer. Kikkers kwaken en er zijn nu erg veel kikkervisjes in de vijver te zien.
De vrijwilligers die op maandagmiddag en vrijdagmorgen aan het werk zijn krijgen veel lovende woorden van voorbijgangers. Buurtbewoners zijn verbaasd dat er zo iets moois in hun omgeving is ontstaan. Een klein groepje mensen (burgerparticipatie) heeft in korte tijd ideeën en woorden in allerlei projectplannen en visies van de gemeente in praktijk gebracht. Hoe? Door het te doen. Er is waarschijnlijk in Ermelo geen stukje grond te vinden met zo’n grote biodiversiteit per m2 als hier in het pareltje in het buitengebied Ermelo-West: De Natuurtuin.

 

    

    

Update januari 2020                                
                                                                                                                                                                                       

De tuin heeft de jaarwisseling goed doorstaan. Geen ongeregeldheden en geen rommel. Misschien werkt het wel: Iets dat mooi is, blijft vaak mooi. Rotzooi geeft meer rotzooi. Al kun je tot op heden nog niet spreken van een winter (vandaag 15 januari 11 graden). In de tuin is dat ook te zien. Paddestoelen zoals de gekraagde aardster staan er nog steeds. Her en der zie je zelfs bloeiende planten. Dat laatste is niet echt iets bijzonders, want ervaring leert dat er altijd wel individuen zijn die ver buiten de bloeiperiode (volgens de plantengidsen) staan te pronken. Maar nu ……..   Anderzijds staan de eerste bomen alweer stuifmeel te verspreiden.
In de tuin zie je overal, veel verschillende planten klaar staan om te gaan groeien. Van veel planten hebben we de zaden laten staan zodat de vogels zich hieraan te goed kunnen doen. Ook in deze periode van het jaar is het mooi om door de tuin te lopen.
De vijver staat weer vol met water. Hopelijk verzuipt het riet dat midden in de vijver begraven was toen de vijver van de zomer droog stond. Een actie van de gemeente waar we niet gelukkig mee waren. Na het twee keer droogvallen in de gortdroge zomers van 2018 en 2019 hopen we nu op een wat nattere zomer. Het waterniveau kan en mag in de zomer best wat zakken, maar geheel droogvallen is niet wenselijk gezien het waterleven.
In de bosschage achter de vijver zijn wat schaduwplanten gepoot. Gekregen van de natuurtuin De Hortus in Harderwijk. Maar eens kijken wat daar van terecht komt. We streven naar een grote biodiversiteit.
 

Op deze website staan waarnemingstabellen, zodat u zelf kunt zien wat er allemaal voorkomt (wat we zien en kennen). Deze tabellen zullen jaarlijks bijgehouden worden.

    

 
 

Update maart 2020            natuurtuin en corona                                                                                            
                                                                                                                                                                                                    

Bij mooie dagen zoemt het alweer volop. De bijen vliegen massaal naar de bloeiende wilgen. Ook zie je de eerste vlinders alweer. Het citroentje is daar zeker bij. De tjiftjaf laat zich weer horen. De mezen doen daar niet voor onder. In de lage struiken kun je de roodborst en winterkoning zien scharrelen. De fazanten lopen vrij door de tuin. Mooi is dat er ook twee steenuiltjes de tuin als hun leefgebied zijn gaan benutten. Naast deze dieren kun je op gezette tijden ook weer mensen aan het werk zien. Vrijwilligers zijn weer bezig om de tuin te onderhouden. Naast het verwijderen van te veel ongewenste planten zoals kweek zijn er ook stenen bouwsels in de noordwal gemaakt. Stenen warmen snel op en zijn daardoor goede ‘opwarmplekken’ voor verschillende dieren. Ook bieden ze schuilgelegenheid en leefgebieden voor organismen zoals pissebedden, spinnen, insecten en duizendpotigen.
Februari 2020 was erg nat. Ook in deze regio is veel water gevallen. Meer dan 150 mm tegenover normaal zo’n 80 mm. Er waren meerdere dagen bij van meer dan 20 mm. Was in de update van januari al te lezen dat de vijver zich vulde, nu staat het water zo hoog dat het lage deel van het bosje oostelijk van de vijver ook nat is. Het water in de eerste overstort langs de Volenbeek/Arendlaan staat echter nog ruim onder de overloop naar de vijver in de natuurtuin. Het water in de vijver is dus ‘eigen’ water en geen ‘overstortwater’ uit wijk Ermelo-west. De eerste eenden zwemmen er al weer.
De schaduwplanten in het bosje doen het goed. Daslook bloeit al. Het ziet nu geel van bloeiend speenkruid.
Het voorjaar is begonnen. Altijd weer spannend wat er gaat komen.

Door het coronavirus konden de werkzaamheden die verricht zouden worden door de actie NL-Doet en de werkgroep Landschapsbeheer van de KNNV (voorlopig?) niet doorgaan. Ondanks het virus werken vrijwilligers door (zolang het mag). De tuin is groot, onderlinge afstand houden is goed te realiseren en buitenwerken is gezond. Zowel voor lichaam als geest.

    

    


Update juni 2020                                                                                                                                                                         

De alarmerende berichten over de extreme droogte van 2020 ten spijt staat de natuurtuin er florissant erbij. Even leek het erop dat de droogte, net als vorig jaar, de groei en ontwikkeling van de planten negatief zou gaan beïnvloeden, maar gelukkig viel er op tijd behoorlijk wat regen. De tuin friste op en de planten spatten spreekwoordelijk uit de grond. Een ware kleurenpracht. Door de coronaperikelen waren veel mensen meer aan huis gebonden en zagen de tuin als een mooi ommetje. Het was soms gewoon druk te noemen. En de drukte is nu (eind juni) wel iets afgenomen, maar de natuurtuin is ontdekt. Naast mensen uit Ermelo-West komen er ook mensen uit andere wijken van Ermelo. Uit Harderwijk, Putten en Garderen komen mensen op de fiets naar de Zandkamp om zelf te gaan zien wat ze gehoord hadden: Daar is een mooie bloeiende tuin.
De tuin blijkt goed te dienen als decor voor fotosessies. Ook voor bruidsparen. Even rustig op de bankjes van de zelf meegebrachte koffie en van het uitzicht genieten.
Met NL-Doet wilden we een natte hoek realiseren. Door het coronavirus kon dat echter niet doorgaan. Toen het zich liet aanzien dat het virus niet binnen een korte tijd verdwenen zou zijn, kregen we toestemming om het zelf te gaan uitvoeren. Dat is met vereende krachten gedaan. Een stuk folie van 7 bij 7 meter is ingegraven en met zand bedekt. De regen vulde het gat en zelfs tijdens de hittegolf van eind juni bleef er water is staan. Nu nog wat natuurlijk dichtgroeien.
De bloeiende planten trekken ook veel insecten aan. Wie er oog voor heeft ziet ze, naast vliegen ook massaal tussen de planten scharrelen. Insecten betekent ook vogels. Die zijn er ook volop.
Het pad door de bosschage om de vijver voldoet. Doordat het veel belopen wordt is onderhoud nauwelijks nodig. Het blijft vanzelf open. In de bosschage ligt deels verscholen een windroos. De vijver is voor de wandelaars een verrijking. Eenden met jongen, groene en bruine kikkers. Ook is de vijver een drinkplek voor vogels, maar ook voor de bijen van de imkers. Op warme, droge dagen zitten de bijen massaal bij het water. Het water hebben ze ook nodig voor het leven in de bijenkasten. Gelukkig staat er, ondanks de neerslag tekorten, nog steeds water in de vijver. Een vijver hoort erbij. Of zoals een wandelaar opmerkte ‘de vijver en de bloementuin maken het samen tot een mooi rustgevend stukje Ermelo’.
Het is niet alleen rustgevend voor de passanten, maar ook de vrijwilligers die de tuin bijhouden. Lekker ontspannen in de natuur bezig zijn en en passant ook nog wat leren over planten, insecten en de leefwijze van steenuilen.

    

Update oktober 2020                                                                                                                                                

Het is herfst. Ook in de natuurtuin is dat goed zichtbaar. De planten staan in het zaad of hebben dit al verspreid. Opvallend is dat van aardig wat planten nog wel een bloeiend exemplaar te zien is. Doornappel spande wel de kroon. Fier op de oostwal stonden een paar planten tot ver in oktober te bloeien. Aan dezelfde plant zaten ook al de fraaie stekelige zaden. De herfst associëren de meeste mensen met paddestoelen. Het was dit jaar een zeer goed paddestoelenjaar (nu eind oktober nog steeds). Ook in de natuurtuin. Enkele voorbeelden: Geschubde inktzwam, Gewone beurszwam, Krulzoom en Vliegenzwam. In de fietsenstalling stonden dit jaar naast de vele Hazepootjes ook veel Oranjerode stropharia's. Voor wie er oog voor had, en dus veel kleinere schimmelvarianten waarnam, waren er soorten als Rechte koraalzwam, Geel hoorntje en Rossig buiskussen. Echt klein en bijzonder waren o.m. het Troskalknetje, Gekroond geleikelkje en de Lilabruine schorsmycena. Op deze websitepagina onder de ‘Flora en fauna van de Zandkamp’ zijn bovengenoemden als prachtige foto’s van Hans Pieters nog te bewonderen.

In juni hebben we in het bloemendeel van de tuin een natte hoek gerealiseerd. Het voldoet geheel aan onze verwachtingen. Het vulde zich met regenwater, viel tijdens de droge augustus nagenoeg droog, maar staat nu weer vol water.
Ook de vijver viel bijna droog, maar het waterniveau begint nu weer te stijgen. Volgens het waterschap Vallei en Veluwe moet bij ‘normale’ jaarlijkse weersomstandigheden het waterniveau variëren van een paar centimeter tot ongeveer 2 meter. We hebben van de zomer veel riet uit de vijver gehaald. Hadden we dat niet gedaan dan was de vijver nu een dichtgegroeid rietmoeras geweest. Ook in het bosschage om de vijver waren veel paddestoelen te vinden. Naast de vele Mycenasoorten kwamen o.a. Honingzwam, Tonderzwam, Prachtvlamhoed en Elzenbundelzwam voor.
Doordat we nu niet alles afmaaien zijn er veel vogels die van de zaden profiteren. Veel insecten en andere kleine diersoorten kunnen in de overblijvende plantenresten overwinteren. Maar ook tussen de boomstammen, onder de schors van dode bomen en tussen de stenen van onze ‘bouwwerken’ vinden velen hun overlevingsplekje.

Veel van onze geplande activiteiten konden dit jaar geen doorgang vinden. We hopen u volgend jaar, in samenwerking met de KNNV en de imkers, wel weer van dienst te kunnen zijn. Onder meer met het thema ‘biodiversiteit’.

    

    
Update mei 2021

De eerste week van mei 2021. Het coronavirus weet nog van geen wijken, dus wordt de natuurtuin nog steeds goed bezocht. En terecht. Er staat al heel wat in de knop en her en der staan al planten hun pracht te showen. Een beetje zon en de vlinders fladderen over het gebied. Oranjetipjes bewonderen. Er vliegen er momenteel meerdere rond. Over een paar weken is dat weer over. Hun toptijd ligt in midden mei. De vlinders gebruiken met name de pinksterbloem en look zonder look als nectarbron. Vooral de laatste staat volop in dit gebied, vooral bij het bosschage. Ook andere kruisbloemigen worden gezien als waardplant. Behalve deze vlinders zijn ook al verschillende witjes en dagpauwogen gezien. Een hele mooie waarneming is de geringde roofwants eind april. Het dier heeft overwinterd als nimf en is normaal gesproken van mei tot juli als imago te vinden. Dit exemplaar was er dus vroeg bij.

Ook de eerste gele morgenster is alweer gespot. Nog een paar vroeg bloeiende soorten: middelste duivenkervel, hoenderbeet, hondsdraf, paarse en witte dovenetel, winterpostelein.
De wortelrozetten van tweejarigen geven al aan waar van de zomer een bloeiende plant te zien zal zijn.
De vrijwilligers zijn alweer volop bezig met het verwijderen van ongewenste flora, in dit geval is dat kweek. Gelukkig wordt in steeds meer stukjes het kweek teruggedrongen en vestigen zich daar andere planten. Opvallend dit jaar is dat weede nu ook op de oostwal staat. Een paar regenbuien en wat hogere temperaturen en de gele bloemen zijn er.
Ook dit jaar is het voorjaar weer vrij droog (niet zo erg als vorig jaar, maar toch). Om het leven in de vijver te redden hebben we toch al wat water toegevoegd. Gelukkig sloot april af met een paar mooie regenbuien.
In het bosschage zijn de zwartkop, de roodborst, tjiftjaf en het winterkoninkje volop aan het zingen. De koolmezen en pimpelmezen hebben de eerste nestkasten alweer bezet.
In de vijver, maar vooral in de grote waterpartij, barst het van de kikkervisjes. Daslook staat te bloeien en het fluitenkruid neemt binnenkort met haar witte bloemen de gele kleur over van het dan uitgebloeide speenkruid.

Kortom elke week weer iets nieuws.
 

Iets nieuws?

In het Ermelo’s Weekblad komt met regelmaat een nieuw stukje uit de natuurtuin te staan. Adriaan de Haas schrijft in zijn column over wat er in de natuurtuin te zien is en hoe hij daarmee bezig is. Zijn eerste bijdrage, speenkruid, stond al in de krant van 28 april. Alle verschenen columns zijn hier nog eens na te lezen.
 

Ook op de website staan steeds de laatste foto’s van Hans Pieters. De namen van de vastgelegde flora en fauna staan erbij. (Als wij dat niet weten en u weet het wel, mail ons de gegevens even door.) Zo kunt u ook thuis (na)genieten van de natuurtuin.


    

    Update juli 2021

In het Ermelo’s weekblad van woensdag 30 juni was onder het kopje 'Oeverlibel ‘verovert’ natuurtuin' te lezen: ’Complimenten voor de mensen van de natuurtuin aan de Zandkampweg’. Het is altijd mooi om te lezen (en te horen) dat men waardering heeft voor je vrijwilligerswerk. Je zet je immers belangeloos in voor je gemeente en haar gemeenschap. Geld krijg je er niet voor en vaak kost het je geld. Dus is een compliment krijgen een mooi loon.
 
En ja, de natuurtuin staat er dit jaar echt fantastisch bij. Op zijn tijd regen. Niet te warm of te koud. Ook lekker om in bezig te zijn. Maar de tuin is hopelijk ook een inspiratiebron voor de Ermeloërs. Hoe mooi kunnen wilde planten zijn en hoeveel verschillende insecten komen daar weer op af. En meer insecten betekent ook meer vogels. Want ondanks de gemeentelijke actie ‘Steenbreek’ worden nog steeds veel tuinen omgezet in tegelvloeren. En helaas dan ook vaak met planten, hoewel een lust voor het oog, waar insecten niets aan hebben.

Dat niet alleen de bloemen van een plant mooi kunnen zijn, maar ook haar zaden bewijst de wede. Momenteel hangen de zaden aan de planten; van groen naar paarszwart kleurend. De gele kamille, het hazenpootje, cichorei, de toortsen, knoopkruid en grijskruid domineren in deze maand in de tuin. De uitgebloeiden vormen zaad en andere planten staan in de knop om binnenkort hun bloemen te laten ontluiken.

Van de vele insecten, zeer veel wantsen (zowel in aantallen als in soorten), zijn de vlinders toch wel de publiekslievelingetjes. Naast de vele witjes en blauwtjes zijn de dagpauwoog, de gehakkelde aurelia en de sint-jansvlinders in de tuin te bewonderen. De sint-jansvlinder is een dagactieve nachtvlinder en is vooral op sint-janskruid te vinden. Maar ook andere planten zijn geschikt om van te snoepen en om op te paren.
Een nieuwe bezoeker dit jaar, we hadden hem andere jaren niet gezien, is de eikenpage. Een mannetje met zijn haast tropisch aandoend uiterlijk. Staalblauw met zwarte delen op zijn vleugels. Onder aan de vleugels de kenmerkende puntjes van de pages. Vooral goed zichtbaar bij de ingeklapte ruststand.
Een onooglijk klein bruin vlindertje is de helmkruidvlinder. De rupsen daarentegen zijn spectaculair mooi. Ze leven op knopig helmkruid. Mooi dat ze er zijn, jammer dat ze de hele plant opvreten. Maar ja dat is de natuur.

In de tuin en in het bosschage achter de waterplas liggen versierde dakpannen met een nummer. Dit is een onderdeel van het kabouterpad voor peuters en kleuters. Bij de keet staat een brievenbus met daarin een ’opdrachtenboekje’. Ouders en grootouders kunnen met hun (klein)kinderen de route lopen en genieten bij de dakpannen. Na afloop kan men het boekje weer terug in de brievenbus leggen. Gezien de reacties mogen we dit wel een succesnummer noemen. Ook een basisschool heeft al gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Genietende kinderen in een natuurtuin geeft ook, net als wilde planten, een goed gevoel.

De gemeente heeft bij de waterpartij een tweetal bankjes geplaatst van waaraf je een mooi zicht hebt over het water. De waterpartij dreigt nu snel dicht te gaan groeien. We gaan kijken welke maatregelen er genomen kunnen worden om, een wens van ons, toch wat open water te houden. Het is een waterpartij van de gemeente en er is nog geen gebiedsvisie waarin aangegeven is hoe het een en ander onderhouden moet gaan worden.

Op onze site staan steeds de laatste foto’s van Hans Pieters.

    

    Update oktober 2021                                                                                                                                                      

Het jaar 2021 was voor de natuurtuin een goed jaar. Geen langdurige periode van droogte. Bijtijds voldoende neerslag. En de tuin stond nagenoeg de hele zomer en een deel van de herfst mooi in bloei. Doordat niet alle planten dezelfde bloeiperiode hebben, kreeg de tuin een steeds afwisselend karakter. Dit jaar opvallend rood door de klaprozen, wit door de margrieten, geel door de wede en steeds daartussen allerlei andere kleuren. Het grijskruid, met zijn kleine witte bloemetjes bloeide de gehele periode door. En is nu nog bloeiend te vinden. Mooi is te zien dat van veel plantensoorten nog steeds enkele planten bloeien.
Vrijwilligers zijn in de natuurtuin bezig met de laatste werkzaamheden voordat de tuin in ‘winterslaap’ gaat. Zaterdag 23 oktober werden ze daarbij geholpen door de werkgroep Landschapsbeheer van de KNNV. Met zo’n 30 personen werd de tuin aangepakt. Op de noord- en de oostwal werden veel bramen, brandnetels en kweek verwijderd. Deze wallen zijn relatief vruchtbaar, daar zij gevormd zijn door de destijds in de tuin afgegraven zwarte aardlaag. Door steeds het maaisel af te voeren hopen we de wallen zo te verschralen, waardoor er meer biodiversiteit ontstaat. Een kwestie van lange adem. Ook in het bosschage achter de vijver is onderhoud gepleegd. We hebben destijds bij de gemeente aangegeven dat we klein onderhoud wel kunnen en willen doen. Burgerparticipatie. Groot onderhoud hoort bij de gemeente. Zo hebben we gevaarlijk dood hout uit bomen verwijderd en is het pad weer toegankelijker gemaakt. De Rhus, ook wel fluweelboom genoemd, is nu ook aangepakt. Deze niet in onze streken thuishorende boom woekert enorm en past niet in onze doelstelling om zoveel mogelijk inheemse vegetatie na te streven. In de tuin laten we de afstervende planten zoveel mogelijk staan. De zaden en vruchten kunnen dienen als vogelvoer. Ook kunnen insecten erin overwinteren. In het voorjaar wordt het pas gemaaid. Wel verwijderen we zoveel mogelijk de platgeslagen grijskruidplanten en kweek om de daaronder opkomende vegetatie een kans te geven.
De kleine vijver in de natuurtuin voldoet volgens verwachting. De waterplanten doen het goed. Ook de oeverplanten zoals de dotterbloem kwamen goed in bloei. De vijver oogt als een mooie natuurlijke waterpartij. Opvallend goed doet de koningsvaren aan de rand van deze vijver.
De tuin ligt er goed bij om ook in de herfst en winter van te kunnen genieten. Alleen de grote vijver langs het klompenpad baart ons zorgen. Deze ligt er verwaarloosd bij. We merken ook uit reacties van passanten dat dit niet erg gewaardeerd wordt. Dat deze verwaarlozing door de gemeente gebeurt, verbaast ons ook.
Want:

  • Toen in 2010 het Pelserklompenpad werd voorbereid was de reactie van de gemeente, dat de toen ook dichtgegroeide vijver geen visitekaartje voor Ermelo was. Een paar dagen later was de vijver weer een waterplas. Nu het klompenpad en de tuin veelvuldig bezocht worden lijkt ons het bovenstaande nog steeds van toepassing.

  • De gemeente wil een zo groot mogelijke waterberging hebben gelet op verwachte extreme neerslag. De vijver aan de Zandkampweg is daar een onderdeel van. Vreemd dat men het laat dichtgroeien en laat verlanden.

  • De gemeente geeft aan dat het vervuild water is. We hebben al vaak om meetresultaten gevraagd. Tot op heden geen reactie. Opmerkelijk is wel dat het jaren een visvijver is geweest , die verpacht werd aan een hengelsportvereniging. Dat de vijver een opvangplek is voor overstort van schoon hemelregenwater is geen probleem. Ermelo West heeft immers een gescheiden rioolstelsel. We streven naar een win-win situatie. Een waterberging, die tevens een mooi natuurlijk open water kan zijn met een rijke flora en fauna.

De KNNV bestaat dit jaar 50 jaar. De vereniging Groei en Bloei heeft de KNNV een walnoot(boom) aangeboden. Deze is 23 oktober in de natuurtuin geplant.

3 en 4 september vierden we Fête de la Nature in de natuurtuin. Muziek in de natuur. Vrijdagavond was er doedelzakmuziek door Jan van Doornum, gevolgd door nachtvlinderwaarnemingen. Zaterdagochtend traden Estia en Marlinde de Wolf (saxofoon en viool) op en in de middag was het natuurpodium voor folkmuzikant Jos Jongeling. Het was een succesformule.

Ook zijn we weer begonnen met rondleidingen door de natuurtuin.

De columns van Adriaan de Haas in het Ermeloos Weekblad worden goed ontvangen. We krijgen veel positieve reacties en tijdens Fête de la Nature kon Adriaan meerdere bedankjes in ontvangst nemen.

Door de corona perikelen en tekort aan mankracht is de (gemeentelijke?)gebiedsvisie, waar de natuurtuin ook onder valt, nog niet gerealiseerd. We wachten af. Voorlopig gaan we door met het creëren van een stukje fraai Ermelo waar de Ermeloërs en hun bezoekers kunnen genieten. Tevens hopen we zo een bijdrage te leveren, zij het op beperkte schaal, aan het herstel van biodiversiteit. Dat de natuurtuin een inspiratiebron moge zijn.

Op deze website kunt u nog steeds  foto’s uit de natuurtuin bekijken en tevens onder ‘waarnemingen’ welke organismen er in de natuurtuin zijn waargenomen. Indrukwekkende lijsten met ook een groot aantal bijzondere en zeldzame planten en dieren.

 

    

    

 

Update december 2021

De tuin en haar vrijwilligers zijn in ‘winterrust’ gegaan. Er is nog veel kweek en heel veel (boom)blad uit de natuurtuin weggehaald. De gemeente heeft het door ons verzamelde organisch ongewenst materiaal keurig afgevoerd. De paden in het bosschage om de grote vijver zijn bladvrij gemaakt. Door corona was het niet mogelijk om veel rondleidingen door de tuin te geven. Anderzijds veroorzaakte corona ook dat veel mensen gebruik van de tuin maakten om even te ontspannen bij het thuiswerken. Ook voor de vrijwilligers in de tuin was er naast het werken ontspanning. Gezellig samen op de bankjes koffiedrinken, veel kennis over diverse planten en dieren (vooral insecten) delen. We werken volgens het ‘1 +1 = 5 zingevingsmodel’; leuk voor jou, leuk voor ons, goed voor de omgeving en de biodiversiteit, en zinnig voor de samenleving.

Plannen voor volgend jaar zijn o.a. her en der kleine stukjes van 2 bij 2 meter geheel kweekvrij maken en opnieuw inzaaien en/of kijken wat er ‘vanzelf’ opkomt. Niet te grootschalig want de bodem willen we zoveel mogelijk met rust laten. De tuin ligt er nu winterklaar bij. Het jaar is gezamenlijk afgesloten met erwtensoep, vegetarische groentesoep en roggebrood met kaas. Gelukkig was het de laatste werkvrijdag van 2021 mooi weer en konden we dat goed corona-proef doen.

De grote vijver groeit dicht en is aan het verlanden. Het water oogt schoon, maar de gele borden doen anders vermoeden. In de update van oktober gaven we aan dat we nog geen meetresultaten over de toestand van de grote vijver/hemelwaterriooloverstort hadden ontvangen. Deze zijn nu binnen. We kregen ze medio november. Het zijn echter resultaten van metingen uit 2018. Het was toen nog een visvijver. Er zijn 3 monsters genomen en onderzocht; in april, mei en juni. De resultaten zijn zo dat we er weinig mee kunnen. De eerste meting gaf aan dat er niets aan de hand was, schoon water. De andere twee gaven verontreinigingen aan, echter zodanig dat de verschillende soorten verontreiniging bij de ene meting hoog waren maar bij de volgende minder en omgekeerd.

Een expert op bacteriologisch gebied heeft bij de gemeente in juni 2018 aangegeven ‘Het strekt tot aanbeveling om dieper op deze zaak in te gaan.’.

De gemeente heeft besloten om ruim 3 jaar later borden te plaatsen.

We kunnen 2021 ook goed afsluiten met het bericht dat we met de PLUS-sponsoractie € 581,-- voor de natuurtuin hebben opgehaald. Een fraai resultaat voor een kleine groepering waarvan het werk blijkbaar gewaardeerd wordt door een grote achterban.

In februari hopen we onze werkzaamheden weer op te pakken. 
Update februari 2022

De temperaturen deze winter (nou ja winter) liggen ver boven het 30-jaarlijkse gemiddelde. Je hoort mensen zeggen dat de natuur in de war is geraakt. De duiven paren al, de eksters repareren hun oude nest, de merels beginnen al met hun zang. En het is nu nog geen half februari. Maar er kunnen nog wel koude dagen en strenge koude nachten komen. Ook de vrijwilligers in de natuurtuin zijn door deze weersomstandigheden in de war. De bedoeling was om eind februari eens te kijken wanneer er weer wat gedaan moet gaan worden in de natuurtuin. Maar er begint al zoveel uit te lopen dat het plantenmateriaal van vorig jaar er nodig af moet, willen we de opkomende planten niet te veel vertrappen. Dus vrijdag 11 februari maar begonnen. We konden dan meteen de nieuwe knipschijf uitproberen. Deze maaier hebben we kunnen aanschaffen dankzij de voor ons zeer geslaagde PLUS-actie. Was wel wat duurder, maar het tekort was bij te passen. De knipschijf werkt op een accu, maakt weinig lawaai, werkt veilig en maait (vergelijkbaar met een maaibalk). Hierdoor wordt het maaisel niet versnipperd en is het goed af te voeren. Zo gaat de verschraling van de bodem beter. Kruiwagens vol hebben we afgevoerd. De ’oude’ maaier is weer gerepareerd en kunnen we inzetten bij grote klussen zoals in dit geval.

In de tuin en achter de vijver staan de sneeuwklokjes volop te bloeien. De Franse benaming
perce-neige gaat dit jaar niet op. Als het nu gaat sneeuwen is het meer met sneeuw bedekken dan de sneeuwlaag doorbreken. De hazelaar staat ook al te bloeien. De stuifmeeldragende sliertjes bungelen in de wind. De eerste hooikoorts-signalen zijn al afgegeven. Speenkruid staat bijna op uitkomen. De blaadjes komen al aan de vlier en kamperfoelie. In de grote vijver zijn de mannetjes van de wilde eenden aan het duelleren om de vrouwtjes. Overigens zijn de borden 'Verboden toegang i.v.m. riooloverstort' (zie update december 2021) weggehaald.

In de natuurtuin ligt een nieuw aangepast kabouterpad. U kunt het boekje downloaden en met de kleuters de opdrachten gaan uitvoeren.

 

    


 

 
Update eind mei 2022

Even leek het erop dat het weer een super droog voorjaar zou worden. Het grondwaterniveau is bijna normaal te noemen, maar de bovenste aardlagen waren wel weer gortdroog. Het leek wel alsof de planten die zich al volop toonden een soort pas op de plaats maakten. Ze groeiden niet of nauwelijks en kwamen ook niet tot volle bloei. Maar na een paar, zeker voor het gewas, mooie regenbuien knalde het er ineens uit. Groeizaam weertje hoorde je overal. In het bosschage is de gele gloed van het speenkruid verdwenen en staat de look zonder look al haar zaden in haar hauwtjes te vormen. De meidoorn heeft schitterend gebloeid en over een tijdje zullen de fraaie rode vruchten zichtbaar zijn. In de bloementuin zijn de bloemen en de zaden van de gele en paarse morgenster te bewonderen. De wede heeft haar gele bloemen omgezet naar prachtige hangende zaadjes die nu naar paars/zwart gaan kleuren. De koningsvarens schieten omhoog.
Helaas is het ook groeizaam weer voor kweek. We hebben dan ook de grootste moeite om het enigszins in toom de houden. In de tuin zijn we bezig om het vaksgewijs te verwijderen. Op de wallen maaien we het regelmatig en voeren het maaisel af. Op deze wijze proberen we het te verschralen. We beseffen echter maar al te goed dat dit een actie is met een zeer lange adem. De destijds aangeplante struiken op de wallen doen het verrassend goed.
Barend van de Broek heeft een mooie berceau van wilgen gemaakt. Daarnaast heeft hij een voorbeeld van een minibos van 9 verschillende struiken aangelegd als voorbeeld voor aanleg in tuintjes van 3m2. Dit is een initiatief van WWF, IVN en tuinbranche Nederland.
In de tuin zijn gelukkig ook weer veel insecten te ontdekken. Naast verschillende wantsensoorten noemen we hier een aantal insecten met prachtige namen: roodkopvuurkever, geelbandlangsprietmot, zwartpootsoldaatje en muurrouwzwerver. Op de website staan hiervan prachtige foto’s gemaakt door Hans Pieters. Ook mooie afbeeldingen van het moertje en de rozenkever.
Voor het eerst is er een paartje bonte vliegenvangers in een nestkastje gaan broeden. In het bosschage is vaak een gemengd koor van zangvogels, zoals onder meer zwartkop, roodborst, winterkoning en merel, te beluisteren.

Het herfst/winter kabouterpad is vervroegd afgebroken omdat mensen menen hun bijdrage te moeten leveren door de kabouterpalen eruit te trekken om ze in de vijver te laten drijven. Enkele dakpannen met opdrachten lagen op de bodem van de vijver of zijn in de tuin stukgetrapt. Er wordt wel gewerkt aan een voorjaar/zomer kabouterpad.

De eerste gegidste wandelingen zijn reeds geweest. We bereiden er meer voor. Ook in volle voorbereiding is Fête de la Nature, dat op 2 en 3 september plaats zal gaan vinden. Er hebben zich al mensen gemeld die willen meedoen.
 
Kortom: de natuurtuin leeft!


  

  
 

 
Update september 2022

Het is 17 augustus en we zijn in Putten. We worden ‘overvallen’ door een korte flinke regenbui. Na een maandenlange droogte waarin slechts 5 mm is gevallen was dit een welkome verrassing. Plassen op de weg hadden we al lange tijd niet meer gezien. Op naar Ermelo. De grootte van de plassen werd steeds kleiner, de straat steeds droger en in Ermelo aangekomen bleek het daar niet geregend te hebben. En onze natuurtuin heeft zo hard water nodig. Nu, 5 september, lezen we in de krant dat ‘Het gemiddelde neerslagtekort in Nederland 310 mm is’. In de natuurtuin zal het waarschijnlijk nog veel hoger liggen. Het grondwater daalt sterk en de vijver valt nu nagenoeg droog. Jammer want 2/3 van de dichtgegroeide vijver is van riet en lisdodden ontdaan in de hoop dat door de voorspelde neerslag het afgetopte riet zou gaan verzuipen. De holle stengels zouden gaan vollopen. Maar geen neerslag en het riet begint alweer uit de modder omhoog te komen. We moeten maar eens met de gemeente een plan B gaan bedenken en dat gaan uitvoeren.
 

In de gortdroge natuurtuin werd de tweede uitvoering van Fête de la Nature toch een succes. Gelukkig zijn er altijd planten die het lang volhouden en weer andere met prachtige vruchten en zaden. Toch altijd nog een mooi decor voor de optredende muzikanten.

Door de droogte hebben veel planten kort gebloeid en zijn vrij snel in ‘het zaad’ geschoten. De kardinaalsmuts draagt nu bijna geen blad meer, maar volop vruchten. Maar maak je een vrucht met de vier ‘mutsranden’ open dan blijkt dat lang niet alle vier een zaadje in zich hebben. We hopen dat de meeste planten voldoende zaad gevormd hebben om volgend jaar weer een mooie bloeiende tuin te krijgen. De wortelrozetten van de tweejarigen staan er wonderbaarlijk groen bij. Dat geeft hoop.
En als je op de website terugkijkt naar de prachtige foto’s van Hans Pieters dan is er toch heel wat moois te zien (geweest).

Vrijwilligers zijn elke vrijdagmorgen in de natuurtuin aan het werk. Bramen, brandnetels en grassen doen het ondanks alles wel vrij goed. Het zijn de stikstofminnende planten en ja, ……… de problematiek is bekend. We proberen de tuin en de wallen zoveel mogelijk te verschralen. Dus is er steeds een organische afvalberg die door de gemeente op zijn tijd keurig wordt afgevoerd.

Dat de tuin, ondanks de droogte, voor stedelingen toch iets bijzonders is werd ons duidelijk door het enthousiasme waarmee een filmploeg uit Amsterdam een reclamefilmpje in de natuurtuin kwam maken. Ook de plaatselijke bevolking blijft de tuin bezoeken. Voor sommigen is het een onderdeel van een wandelrondje dat een paar keer in de week gemaakt wordt.

De natuurtuin is een pareltje, maar moet wel bij tijd en wijle door de regen worden opgepoetst.


 Update eind november 2022

Het is gaan regenen. De gortdoge tuin reageert goed op het hemelwater. Overal zag je het groen terug-/opkomen. Sommige planten gingen zelfs weer bloeien. Maar niet alleen de door ons zo gewenste planten doen het goed, ook stikstofminners als braam en kweek(gras) tieren welig. Kortom: weer veel werk voor de vrijwilligers in de natuurtuin. Vooral kweek wist in korte tijd zowel in de lengte als in de breedte uit te dijen. Onder de lange, neergeslagen grassen kiemen veel andere planten. Deze dreigen echter te verstikken onder de dichte grasdeken. Dus toch maar zo veel mogelijk kweek verwijderen.

In de folievijver zat ook een probleem. Lisdodden hadden zich daar gevestigd. Mooi, maar vervelend. De wortels van deze planten kunnen dwars door het folie heen groeien. Met veel moeite hebben we de lisdodden kunnen verwijderen. De zogeheten wortelstokken zaten wijd verspreid door de zand-kleilaag in de vijver. Drie volle kruiwagens plantenmateriaal hebben we afgevoerd.

De grote vijver is voor een groot deel leeggemaaid en -getrokken. In een gedeelte stond nog water en door het drijfzand-karakter was dat niet bereikbaar om ook daar riet en lisdodden weg te halen. We hopen nog steeds dat de gemeente ons gaat helpen deze vijver aan te pakken, zodat ons streven naar een mooie natuurlijke vijver gerealiseerd kan worden. Uniek in onze gemeente.
Het natuurlijke karakter zal echter ook lastig worden omdat onverlaten of onwetenden gemeend hebben veel goudvissen in de vijver los te moeten laten. Goudvissen verpesten het ecosysteem en we hopen maar dat de natuur ons gaat helpen om deze ongewenste vissen te verwijderen. Ons lukt dat niet, gezien het aantal en de toegankelijkheid van de vijver (drijfzand).

In november 2017 heeft de werkgroep Landschapsbeheer van de KNNV ons geholpen met het maken van een wandelroute om de vijver. Dat is zo goed gedaan, en het pad wordt zoveel belopen, dat de werkgroep in november 2022 daar weinig onderhoud hoefde te verrichten. Des te meer in de tuin zelf. 18 man/vrouw sterk zijn ze aan de slag gegaan. Erg veel werk is er verzet. Grote hoeveelheden kweek zijn verwijderd uit de tuin en van de wallen. Bij de boompjes op de wallen zijn een soort plateautjes gemaakt. Hierdoor kan het regenwater beter bij de wortels inzakken in plaats van van de helling af te stromen. Er zijn een aantal (opschot) struikjes, voornamelijk sporkehout, van de Groevenbeekse Heide gehaald en op en bij de wallen geplant.
 

Het was hard werken en gelukkig zat het weer mee. Ideaal buitenwerkweer. Tegen twaalven kwamen Joke en Janneke met de erwtensoep, ‘gewoon’ en vegetarisch.
 

De tuin en de vrijwilligers gaan in rust.


    

 

 Update april 2023

Ondanks het wisselvallige weer zijn de vrijwilligers in de natuurtuin weer begonnen. Een deel van de tuin wordt ‘kweekvrij’ gemaakt. Met spitvorken wordt de grond opengemaakt en het kweekgras verwijderd. De losgewoelde planten worden weer zoveel mogelijk teruggezet en er wordt wat ‘bijgezaaid’. Er is zaad van planten van vorig jaar verzameld.
Februari-april is de paringstijd van de mol. De mannetjes verlaten hun territorium op zoek naar een vrouwtje dat in haar eigen territorium zit. Hierbij graven de mannetjes lange gangen. Zo ook in de natuurtuin, waar paden gewoon worden doorkruist. Een mol in de tuin betekent leven in de bodem, een gezonde bodem. Mollen eten, naast regenwormen, ook larven van insecten die aan wortels van planten eten. De winter overstaande zaadstengels van de planten zijn gemaaid en afgevoerd en wie er oog voor heeft ziet overal verschillende planten opkomen. Het belooft weer een rijke biodiversiteit. Veel verschillende planten leidt ook tot veel verschillende dieren, met name insecten.
Langs het klompenpad zijn de bramen ver teruggesnoeid. Hierdoor krijgt de ondergroei meer licht en lucht en kunnen passanten ongehinderd doorlopen. De wilgen hebben in bloei gestaan en zijn door honingbijen bij gunstige weersomstandigheden goed bezocht. In het bosschage achter de grote vijver bloeit het speenkruid massaal. Geel is de overheersende kleur, maar ook daslook en aronskelk staan er veelbelovend bij. De eerste bladeren komen aan bomen en struiken en vogels als koolmees, roodborst en winterkoning laten zich horen en zien.
De vrijwilligers van de natuurtuin hebben het daar niet om gedaan, maar het geeft wel voldoening om in het voorjaar mensen te spreken die blij zijn dat de waterpartij weer mooi zichtbaar is. Zo hoort het eruit te zien volgens enkele (bijna) dagelijkse bezoekers. In het najaar van 2022 is uit de nagenoeg dichtgegroeide vijver voor een groot deel het riet en de lisdodde verwijderd. Nu, na de regen in het voorjaar, is het een echte mooie plas water met eenden en waterhoentjes.

Wie de jaarlijkse ontwikkeling van een natuurtuin wil meemaken moet nu al komen. Het gaat weer beginnen, het is in feite al begonnen...


    

    
 
Update eind mei 2023

Het natte voorjaar heeft de natuurtuin goed gedaan. Door de vrij lage temperaturen kwam de bloei langzaam op gang, maar nu het warmer wordt is het zover. Een kleurenpracht. Het geel van de wede, het blauw van de veldsalie, het rood van de klaproos, het wit van de margriet en het paars van de dagkoekoeksbloem, om zomaar wat te noemen. Helaas laten de grassen zich ook niet onbetuigd. Zij groeien hard en worden lang, maar slaan door de regen neer, met als gevolg een dode, halfvergane vegetatie onder het platgeslagen gras op de wallen.

Mooi is de nu officiële uitbreiding van de natuurtuin. Met de gemeente is een samenwerkingscontract afgesloten waardoor het bosschage rond de (overstort)vijver ook bij de natuurtuin gerekend kan worden. Om dit te ‘vieren’ kregen de vrijwilligers van de natuurtuin van wethouder Ronald van Veen inheems zaaizaad. In wat van kweek ontdane stukken terrein hebben we al wat ingezaaid. Helaas zijn er echter honden die zo’n ingezaaid stuk grond gebruiken als graafplek: weg zaaigoed..... Ook in het bosschage achter de vijver wordt door honden gegraven: weg salomonszegels......  We hebben kaartjes opgehangen met het verzoek om honden aan de lijn te houden. Honden, ook zo sneu voor een wandelaar (v) die het profiel van haar wandelschoenen vol met hondenpoep liep.

Nu de bloemen meer ’openstaan’ zie je ook meer insecten (vooral vlinders). Fotografen zijn dan ook druk met het vastleggen van mooie beelden. Op onze website zie je het ‘werk’ van Hans Pieters.
Opmerkelijk was een ontdekking van Jan Willem Jonker in de natuurtuin. Insecten die bewegingsloos hoog op de bladeren van planten zitten. Ze blijken dood te zijn. Oorzaak: een schimmel (Entomophthora muscae). Sporen van de schimmel dringen door tot in het lichaam van het insect en vermenigvuldigen zich snel. Bereiken ze de hersenen van het insect dan klimt het insect met zijn laatste krachten zo hoog mogelijk in een plant en sterft. De schimmel zit nu hoog en kan op haar beurt weer goed haar sporen verspreiden.

Vrijwilligers van de KNNV, het NMP en de imkers van bijenstal ’Onder de Pannen’ blijven werken aan een mooi natuurpareltje in het buitengebied west, Telgt. 


    

    

 


 


Update half augustus 2023

Even dreigde weer de verdroging van de natuurtuin. Het natte voorjaar werd gevolgd door een periode van droogte. Gelukkig voor ons, natuurtuinliefhebbers, werd het na eind juni een ’ouderwetse’ Nederlandse zomer. Regen en opklaringen. Niet al te hoge temperaturen. De tuin staat er nu mooi bij. Veel bloeiende planten zoals toortsen, slangenkruid, rode klaver, boerenwormkruid en grijskruid. Berichten over een drastische daling van het aantal insecten gaan deels ook op voor de natuurtuin. Zowel dagvlinders als nachtvlinders zijn minder talrijk. Voor andere insecten geldt het iets minder. Wantsen bijvoorbeeld zijn er volop. Anderzijds treffen we ook soorten aan die we nog niet eerder zagen, zoals de larve van het graslandnepkapoentje, verwant aan het bekende lieveheersbeestje. In sommige streken worden lieveheersbeestje ook wel kapoentje genoemd.

Het water in de grote vijver is de hele zomer op niveau gebleven. Na de buien steeg het weer. Na een aantal dagen zag je het effect van het inzakken van water op de stuwwal. Langzaam stroomt het in westelijke richting en wordt de kweldruk groter. Helaas wordt er nog veel water door sloten in het westelijk buitengebied richting randmeren afgevoerd. Deze sloten staan de meeste tijd, ondanks de ‘Nederlandse zomer’, toch droog.
Er zijn nu nog veel bloeiende planten te zien. Ook de zaden en vruchten zijn vaak een lust voor het oog. En wie er oog voor heeft, ziet ook heel wat insecten en spinnen.
Hans Pieters heeft op deze website weer veel mooie foto’s, gemaakt in de natuurtuin, aan het bestand toegevoegd.

Vrijdag 1 september is er de mogelijkheid om zelf nachtvlinders te spotten. Hiervoor moet je je wel aanmelden via de website van de KNNV. Het is een onderdeel van Fête de la Nature.

Zaterdag 2 september wordt Fête de la Nature vervolgd en zijn er allerlei activiteiten in de natuurtuin. Toegang gratis.


   

    Update half november 2023

De natuurtuin is in de herfst-fase. Dat wil zeggen dat het merendeel van de planten zaad heeft gevormd en dit al deels heeft verspreid. Opvallend is wel dat van veel planten er nog een paar in bloei staan.
Het was een goed ‘tuinjaar’. Op tijd regen en geen grote verdrogingsperioden zoals in de voorgaande jaren. Gelet op de bodemsamenstelling kan er veel regen vallen zonder dat de planten dreigen te ‘verzuipen’. De vijvers staan vol met kraakhelder water. Het waterpeil in de grote vijver is zo hoog dat het lage achterpad onder water staat, maar via het hoge pad kan men nog een rondje om de vijver maken met droge voeten. Met (on)regelmaat laat een ijsvogeltje zich zien.
De kleine vijver is wel een zorgenkindje geworden. Er is een lek in het folie gekomen, waarschijnlijk doordat de lisdodden met de wortels toch door het folie heen zijn gaan groeien. Nu staat het water hoog, maar wat er met het waterniveau na een droge periode gaat gebeuren is nu nog onzeker.
De nestkastjes zijn allemaal schoongemaakt, gerepareerd (voor zover nodig) en weer opgehangen.

Fête de la Nature was een succes. Het nachtvlinder spotten kon op vrijdagavond geen doorgang vinden (te koud en regen) en werd verplaatst naar de dinsdag. Dat was een geschikte avond gezien het aantal waarnemingen. Zaterdag 2 september was een prima dag. Mooi droog en niet te heet. Het liep de hele dag lekker door. De gemeente was ook met een kraam aanwezig.
 

De gemeente heeft plannen met de gemeentewerf naast de natuurtuin. Ze willen weg van de Oude Telgterweg en overgaan naar de Telgterengweg. Voor zover we nu weten loopt de natuurtuin geen gevaar en kunnen wij als vrijwilligers en u als bezoeker blijven genieten van een pareltje in Ermelo-West.

Op deze site zijn mooie foto’s van Hans Pieters te zien. In de herfst ligt het accent wat op paddestoelen.
Van ‘klassiekers’ zoals de vliegenzwam tot aan minder bekende als de kroontjesknotszwam.


   

    

 

 


Update eind april 2024

Het najaar 2023 en de daaropvolgende winter kenmerkten zich door de grote hoeveelheid neerslag. Mooi dat de zoetwatervoorraad in de bodem weer op peil is. De maatregelen om zoveel mogelijk water ter plekke in de bodem te laten zakken hebben goed gewerkt. Ook in de natuurtuin was dit goed te zien. Het water in de vijver stond zo hoog dat het bosschage erachter lange tijd in het water heeft gestaan. Eind maart stond het lage pad achter de vijver nog geheel onder water. Ook in de ‘bloementuin’ waren enige tijd grote plassen zichtbaar. Maar het zakt de bodem in. Nu het droger wordt komen de planten in het bosschage tot ontwikkeling. Speenkruid, Lelietje van dalen, Bosanemoon, Aronskelken……. Doordat bomen in het water stonden en ook door de wind is bij een aantal bomen het wortelstelsel wat losgekomen. We houden deze bomen in de gaten. In de volle vijver zwemmen, naast de al jaren aanwezige waterhoentjes, nu ook meerkoeten. Kijken of dat blijvertjes zijn.
Vrijwilligers hebben de overblijvende stengels afgemaaid en afgevoerd. We hadden deze laten staan om zoveel mogelijk zaadverspreiding mogelijk te maken. Daarnaast zijn de zaden ook wintervoedsel voor veel vogels en zijn stengels en zaaddozen een mooie schuil/overwinteringsplaats voor veel insecten.
De landschapswerkgroep van de KNNV heeft weer veel werk verricht in de tuin. Zaterdagmorgen 17 februari was wel vroeg, maar gezien de zachte winter kon het. Erg lastig is het kweek(gras). Dit heeft de zachte winter (te) goed doorstaan en ligt platgeslagen door de regen als dikke dekens op de grond. Het maaien (en afvoeren) is daardoor erg lastig. Je glijdt er met een maaier snel overheen in plaats van eronder. Ook wil je de onderliggende uitlopende planten niet beschadigen. Niets doen is geen optie, omdat er verrotting op de loer ligt. We hebben dan ook besloten om steeds een stukje helemaal kweekvrij te maken door het radicaal leeg te maken, gewenste planten weer te herplanten en te kijken welke zaden ‘spontaan’ ontkiemen. Gelet op de opkomende diversiteit aan planten belooft het een mooie tuin te worden. Het pareltje in Ermelo-West is weer in ontwikkeling. Kom maar eens kijken!

  

   Update eind juni 2024

Eind juni, met de eerste warme dagen en meteen zomerse waarden, heeft de natuurtuin ineens een heel andere aanblik gekregen. De natte periode heeft ervoor gezorgd dat de tuin er groen uitzag, maar helaas vooral door de aanwezigheid van veel grassen. De grassen waren erg hoog geworden en door de regen op veel plaatsen ‘platgeslagen’. Hierdoor lag er een dikke laag half rottend gras boven op de vele kiemplantjes. Vrijwilligers hebben veel van deze natte plekken verwijderd in de hoop dat de onderliggende planten alsnog tot wasdom komen. En het ziet ernaar uit dat dat gaat gebeuren. Overal zie je slangenkruid, gele kamille, ossentong, klaprozen, grijskruid, toortsen en ………………. in de tuin staan. De zaden van de uitgebloeide wede gaan nu al zwart kleuren. Het bont kroonkruid en knopig helmkruid, dat eerst op één bepaalde plek in de tuin stond, is nu op meerdere plaatsen te zien. De kamperfoelie bloeit volop, en wanneer de zon schijnt zie je vlinders en andere insecten druk in de weer. Opvallend was dat bij de observatie van nachtvlinders er erg veel soorten en aantallen waren.
Door de natte periode stond het water in de vijver erg hoog. Het bosschage erachter heeft nagenoeg de hele winter en voorjaar onder water gestaan. Af en toe kon men via het hoge pad om de vijver lopen, het lage pad is nu nog steeds onbegaanbaar. Mooi het vele water, maar het heeft ook een keerzijde. Van de bosplanten, zoals aronskelk, daslook, lelietje der dalen en salomonszegel is nu niet veel meer zichtbaar in de modder. Misschien herstelt het zich. Ook een aantal bomen hebben het lange staan in het water niet overleefd. Met de gemeente gaan we overleggen of ze weg moeten of dat ze kunnen blijven als staand dood hout. Maar het mag geen gevaar zijn voor de bezoekers.
Gelukkig is de natuur veerkrachtig en gaan we hoopvol de tuin in. Altijd wel weer verrassend wat er te zien en te horen is.

Ook de foto-waarnemingen in de natuurtuin zijn weer aangevuld.

  

  
Flora en fauna van De Zandkamp in beeld


Waarnemingen 

 naar begin