Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo

home  NMP  activiteiten  educatie  boekjes  natuur  duurzaamheid  composteren  ErmeloSchoon  folders  contact  links  archief

 

   

 


 

                                                                              Blije bloemrijke bermen

Zaterdag 21 april zijn er bloemenmengsels gezaaid in de natuurtuin De Zandkamp gelegen tussen de Zandkampweg en de Konijnenwal. In 2017 nam de Stichting NMP Ermelo het initiatief om op deze locatie een natuurtuin te realiseren, meerdere organisaties en belangstellenden sloten zich hierbij aan. Afgelopen maanden zijn er diverse opruim- en snoeiochtenden georganiseerd, nu gevolgd door een zaaiochtend.

Bloemrijke bermen en (akker)randen zijn goed voor insecten, bijen, (weide)vogels en vlinders. Het inzaaien van bermen en randen met bloemenmengsels past volgens de Stichting NMP Ermelo prima binnen de vastgestelde Ermelose Groenvisie en het Landschapsontwikkelingsplan (LOP).

Mede daarom stelt de Stichting NMP Ermelo het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Ermelo voor dat de gemeente diverse bermen en gazons in gaat zaaien met bloemenmengsels. Dit kan om te beginnen in het voorjaar 2018 langs de Oude Nijkerkerweg (project Westflank), hier wordt nu gewerkt aan reconstructie van de weg en de aanleg van een fietspad. Ook op andere locaties in Ermelo kunnen bermen en randen worden omgevormd en ook (braakliggende) terreinen worden ingezaaid en het beheer kan natuurvriendelijker.

Verschillende gemeenten waaronder de gemeente Nijkerk stellen een vergoeding beschikbaar voor agrariërs die een natuurstrook laten inzaaien op hun akkers. De randen mogen aangelegd worden langs percelen met snijmaïs, granen of andere akkerbouwgewassen. De eigenaren krijgen een vergoeding om het opbrengstverlies te compenseren en kunnen op deze manier een bijdrage leveren aan natuur en landschap. Vaak liggen de randen langs houtwallen, bosjes of sloten. Op die plaatsen hebben ze de grootste waarde om voedsel en dekking voor vogels en dieren te bieden. In de zaadmengsels zitten granen, bloemen en kruiden. Met een vergoeding en het adviseren wordt het inzaaien van bloemrijke randen gestimuleerd.

Stichting NMP Ermelo stelt voor om in overleg met o.a. buurtverenigingen en (land)eigenaren in 2019 ook in Ermelo te komen tot een project en subsidieregeling bloemrijke (akker)randen.