Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo

home  NMP  activiteiten  educatie  boekjes  natuur  duurzaamheid  composteren  ErmeloSchoon  folders  contact  links  archief

 

 

 

 


 

Gemeentezaken

Namens het NMP onderhoudt Bert Stoter de contacten met de gemeente Ermelo over relevante onderwerpen via gesprekken met wethouders, raadsleden en ambtenaren en inspreken op raadsvergaderingen.

Hieronder een bloemlezing uit lopende zaken

Beleid gemeente Ermelo.

Op dit moment zijn er twee belangrijke onderwerpen aan de orde.

1. Het rapport Duurzame Grootschalige Energieopwekking. Daarin worden stappen voorgesteld om op Ermelo’s grondgebied het plaatsen van windmolens en zonneparken mogelijk te maken.

2. Het vaststellen van een nieuwe Groenvisie. In dit stuk worden doelstellingen en maatregelen voor de komende 5 jaren vastgelegd. Het gaat daarbij o.a. om meer bescherming van bestaande bomen en groenvoorzieningen en waar mogelijk, uitbreiding van het bomenbestand en de aanleg van nieuw groen mogelijk te maken.

Standpunten NMP.

Als NMP hebben wij op 25 oktober jl. ingesproken tijdens de raadscommissie vergadering. Ten aanzien van punt 1. hebben wij uitgesproken, dat we blij zijn dat grootschalige energieopwekking nu echt door het gemeentebestuur wordt opgepakt. Wij pleitten ervoor om nu snel windmolens langs de A28 te plaatsen.

Voor wat betreft de Groenvisie kunnen wij de vermelde doelstellingen onderschrijven. In het verleden hebben wij al vaak gepleit voor een betere bescherming van de bomen, met name in het centrum van het dorp. Ook komt er nu aandacht voor aansluitende wild-transitie zones.

Dan zijn er nog een aantal projecten, die we samen met gemeente Ermelo uitvoeren.

We hebben het dan over:

Bemensing Duurzaamheidsloket. Elke donderdagavond is een vrijwilliger van het NMP aanwezig in de locatie in de hal van het gemeentehuis, om vragen rond energiebesparingen en energieopwekking te beantwoorden ofwel die door te sturen naar één van onze eigen energiecoaches.

Natuurtuin aan de Zandkampweg. Rond het huidige klompenpad liggen nu een visvijver, het opslagterrein van de gemeente en een bijenkas. Als NMP, tezamen met het KNNV en bijenhouders, hebben we de gemeente verzocht om dit terrein in zijn geheel om te toveren in een natuurtuin, o.a. geschikt voor natuurstudie. De gemeente staat welwillend tegenover dit initiatief. Wethouder van Eijsden heeft het terrein reeds bezocht en zich op de hoogte laten stellen van onze plannen.

Delta Volenbeek. De gemeente heeft het voornemen om een nieuw bestemmingsplan voor Strand Horst vast te stellen. Als reactie daarop hebben wij het gemeentebestuur gevraagd om het mogelijk te maken om ter plaatste van de uitloop van de Volenbeek, een ruime delta te realiseren. Een moerassig gebied waar ruimte kan komen voor o.a. diverse amfibieën.

Het zal tevens als natuurstudieterrein voor scholen gaan functioneren.

Ook hieraan geeft het KNNV haar medewerking.

Inmiddels heeft het gemeentebestuur besloten om een strook van zo’n 1000 m te bestemmen als “beschermd natuurgebied”, ten behoeve van ons initiatief.

   zie ook De Stentor 1-6-2018

Landgoed Veldwijk. Als NMP waren wij vertegenwoordigd in een door het gemeentebestuur benoemde Klankbordgroep. Deze groep was betrokken bij het opstellen van een z.g. Structuurvisie; de aanzet tot een nieuw bestemmingsplan voor dit gebied.

Binnenkort start een volgende klankbordgroep, waarin we weer vertegenwoordigd zullen zijn, die zich bezig gaat houden met het maken van het definitieve bestemmingsplan.

 

update 5 december 2018

 

Contacten met gemeentebestuur.

Er zijn in de afgelopen periode overleggen geweest met respectievelijk wethouder Klappe en Van der Velden.
Met wethouder Klappe is in een tweetal gesprekken ons project Natuurtuin aan de orde geweest. Van onze kant deden wij melding van de voortgang en wilden wij wat knelpunten aan de orde stellen, zoals de toekomst van de “visvijver” (zal niet meer als zodanig functioneren) en de toekomst van de gemeentelijke opslag. Complicatie was de vrij plotselinge plaatsing van een drietal z.g. maatwerkwoningen in de nabijheid van de tuin. Blijkbaar leefde er bij het gemeentebestuur het idee, dat wij als NMP faliekant tegen het plaatsen van dergelijke woningen zouden zijn. Wij hebben duidelijk gemaakt, dat het ons om de bescherming van de landschappelijke waarden ter plaatse gaat. Daar hadden wij vragen bij!
Graag hadden wij een overeenkomst met het college van B & W over het gegarandeerd gebruik op langere termijn afgesloten. Dat bleek in vervolggesprekken niet mogelijk, omdat het gemeentebestuur nog geen plan heeft voor de toekomstige invulling van dat gebied.

Met wethouder Van der Velden hebben we gesproken over de acties die het college gaat uitzetten, in het kader van energie-neutrale gemeente. Onderwerp was o.a. het proefproject Wijk West (‘Wijk van de Toekomst’)
Recentelijk werden we nogal eens op het laatste moment geconfronteerd met voorgenomen acties en projecten, waar onze inzet werd gevraagd, die niet goed gecommuniceerd werden door gemeente. Tevens was er geen gestructureerd overleg meer met ambtenaren, betrokken bij het project Duurzaamheid.
Dat laatste is nu weer in gang gezet. Het volgende overleg is op 12 december. Daarmee hopen wij dat de informatie over en weer verbetert.

 

update 21 maart 2019

 

 

Als bestuur van het NMP stellen wij het op prijs om ook in 2019 goede contacten te onderhouden met het gemeentebestuur (lees: het College van B & W) van onze gemeente. Wij constateerden recentelijk, dat er nogal wat schortte aan juiste informatie over-en-weer, met name rond gemeentelijke duurzaamheidsactiviteiten. Ook over de Natuurtuin ging veel mis-informatie rond.
Om dat te voorkomen is er in december jl. een brief verstuurd aan het College, met het verzoek om regulier overleg met een vertegenwoordiger van het college om elkaar wederzijds te informeren over acties en initiatieven rond natuur en duurzaamheid.
De zeer formele reactie was bepaald niet bemoedigend! In ieder geval was er geen bereidheid tot een regelmatig terugkerend overleg tussen gemeentebestuur en bestuur NMP.
Wij hebben toen besloten, om op het spreekuur van de burgemeester te bepleiten dat zo’n overleg (wat ons betreft) erg nuttig kan zijn. Op 5 februari jl. hebben wij met wethouder Klappe gesproken (burgemeester was verhinderd) over een drietal onderwerpen.
Ten eerste over ons verzoek tot overleg; hij zou dat binnen het College bespreken. Ten tweede over de wijze waarop onze gemeentelijk subsidie-aanvrage werd ”afgewaardeerd”. En tevens over de gang van zaken rond de Natuurtuin; wethouder had ons toegezegd om een gedoogverklaring te verstrekken in oktober 2018.
Er werden geen toezeggingen gedaan door wethouder Klappe, maar hij zou met name het laatste punt oppakken. Helaas is het daarbij gebleven!

Wat ons de laatste tijd ook opvalt, is het gemak waarmee door het College kapvergunningen worden verleend. Wij waren in de veronderstelling, dat de door de gemeenteraad vastgestelde Groenvisie 2017, leidend zou zijn ter bescherming van het bestaande groen en de bomen in onze gemeente.
Daarom hebben we (op 7 en 20 maart jl.) een drietal bezwaarschriften ingediend bij het gemeentebestuur, tegen het kappen van linden aan de Julianalaan (nabij het in aanbouw zijnde nieuwe appartementencomplex) en de kap van 14 bomen (waaronder 12 eiken) bij plan de Driesprong.
Tevens hebben we op 19 februari jl. ingesproken over de plannen voor bebouwing op het terrein rond De Hooge Riet. Ook daar dreigen het aanwezige groen en de bestaande bomen weer opgeofferd worden aan gebouwen wegen en andere infrastructuur. Dat zou toch echt zonde zijn!

U heeft reeds in de pers kunnen lezen, dat het Duurzaamheidsloket een verandering heeft ondergaan. Wij als NMP-vrijwilligers bemensen het loket sinds februari 2019 niet meer.
De reguliere donderdagse openstelling is geschrapt. Dat kwam mede door de zeer matige toeloop. Onze vrijwilligers zaten vaak een hele avond te wachten op klanten!
Wij hebben verschillende vervolgscenario’s geschetst aan wethouder van der Velden en ambtenaren. Er is echter een andere richting door het gemeentebestuur gekozen.
In ieder geval, kunnen inwoners van Ermelo nog steeds een besparingsadvies ontvangen!
Op 27 maart a.s., zal er door NMP weer overleg met betrokken duurzaamheids-ambtenaren plaatsvinden.

 

 

update 29 augustus 2019

 

Gelderse Natuur en Milieufederatie.

Wij zijn, als NMP, lid van de Gelderse Natuur en Milieu Federatie. Deze stichting volgt kritisch het provinciale beleid op het gebied van natuur milieu en duurzaamheid. Ook onderzoekt ze zelf bepaalde gewenste ontwikkelingen en brengt daarvan rapportages uit aan de leden en Gedeputeerde Staten.
Zo is ze nauw betrokken bij het provinciale project: (Stimuleren van) Natuur Inclusieve Landbouw in Gelderland.

Op 27 juni jl. organiseerde het GNMF een regionale bijeenkomst over de z.g. Regionale Energiestrategie (RES).
De gemeenten op de Noord Veluwe zijn verplicht om uiterlijk april 2021, een definitieve energiestrategie gereed te hebben. Deze RES zal dan vanaf die datum tot 2050 ook uitgevoerd worden; dat wordt de opgave.
De RES voor onze regio zal moeten resulteren, in het zelf jaarlijks produceren c.q. opwekken van 12,5 PetaJoules aan schone energie. Een reusachtige hoeveelheid!
Dit legt een zware verantwoordelijkheid op o.a. het gemeentebestuur van Ermelo. Zij kan echt niet meer wegduiken bij de wens om plannen voor zon-wind- en waterenergie te gaan ontwikkelen. Waar blijven de windmolens op ons grondgebied trouwens?


Contacten met gemeentebestuur.


Natuurtuin.

Op 12 juni hadden we alle fracties in de gemeenteraad uitgenodigd om ter plaatse te overleggen over “de toekomst van de Natuurtuin”. We hadden sterk het gevoel, dat over dit onderwerp het overleg met ambtenaren en bestuurders, wat was vastgelopen.
Een drietal fracties was vertegenwoordigd en in aangename sfeer gaven raadsleden aan welke dilemma’s er rond dit gebied spelen. Het gemeentebestuur zit namelijk te wachten op een lokaal concept ontwikkelingsplan, voor het gebied rondom de Natuurtuin. Zonder zo’n plan, kunnen geen lijnen voor de toekomst worden uitgezet. Dat maakt, op dit moment, nieuwe ontwikkelingen moeilijk inpasbaar voor de gemeente.

Naar aanleiding daarvan, hebben we op 18 juli een gesprek met wethouder Klappe en een beleidsambtenaar gehad, over de ontwikkelingen en onze wensen m.b.t. de Natuurtuin. Laurens Klappe refereerde aan de eerder genoemde dilemma’s, maar verwacht wel dat er een concept ontwikkelingsplan in het najaar van dit jaar op tafel zal liggen. Er is echter geen beletsel om een aantal praktische zaken, met enige facilitering vanuit gemeente, nu al aan te pakken.


Bestemmingsplan Strand-Horst.

Gemeente en Gastvrije Randmeren, zijn energiek aan de gang gegaan met de uitwerking van het deelplan Natuurgebied/Groene Kruispunt, onderdeel van het bestemmingsplan Strand-Horst. Dit uitwerkingsplan, waarvan een eerste versie met ons en andere betrokkenen reeds was besproken, is nu verder aangepast en verbeterd; mede op basis van nadere professionele onderzoeken en adviezen.
Zo is er nu ook een z.g. Onderwaterbos toegevoegd.

Als NMP zijn we erg gelukkig met “wat er nu op tafel ligt”. De uitwerking komt grotendeels overeen met de uitgangspunten van ontwerpen gepresenteerd in het onderzoeksrapport Strand Horst 2017-2018, gemaakt door studenten van hogeschool Aeres.

Het is ook van groot belang, dat het gemeentebestuur als voorwaarde in het vastgestelde bestemmingsplan heeft opgenomen, dat pas ‘nadat de realisering van het natuurgebied is gewaarborgd, de verdere (commerciële) ontwikkelingen mogen worden uitgevoerd’!