Stichting Natuur- en MilieuPlatform Ermelo

home  NMP  activiteiten  educatie  boekjes  natuur  duurzaamheid  composteren  ErmeloSchoon  folders  contact  links  archief

 

 

 

 


 

Gemeentezaken

Namens het NMP onderhoudt Bert Stoter de contacten met de gemeente Ermelo over relevante onderwerpen via gesprekken met wethouders, raadsleden en ambtenaren en inspreken op raadsvergaderingen.

Hieronder een bloemlezing uit lopende zaken

Beleid gemeente Ermelo.

Op dit moment zijn er twee belangrijke onderwerpen aan de orde.

1. Het rapport Duurzame Grootschalige Energieopwekking. Daarin worden stappen voorgesteld om op Ermelo’s grondgebied het plaatsen van windmolens en zonneparken mogelijk te maken.

2. Het vaststellen van een nieuwe Groenvisie. In dit stuk worden doelstellingen en maatregelen voor de komende 5 jaren vastgelegd. Het gaat daarbij o.a. om meer bescherming van bestaande bomen en groenvoorzieningen en waar mogelijk, uitbreiding van het bomenbestand en de aanleg van nieuw groen mogelijk te maken.

Standpunten NMP.

Als NMP hebben wij op 25 oktober jl. ingesproken tijdens de raadscommissie vergadering. Ten aanzien van punt 1. hebben wij uitgesproken, dat we blij zijn dat grootschalige energieopwekking nu echt door het gemeentebestuur wordt opgepakt. Wij pleitten ervoor om nu snel windmolens langs de A28 te plaatsen.

Voor wat betreft de Groenvisie kunnen wij de vermelde doelstellingen onderschrijven. In het verleden hebben wij al vaak gepleit voor een betere bescherming van de bomen, met name in het centrum van het dorp. Ook komt er nu aandacht voor aansluitende wild-transitie zones.

Dan zijn er nog een aantal projecten, die we samen met gemeente Ermelo uitvoeren.

We hebben het dan over:

Bemensing Duurzaamheidsloket. Elke donderdagavond is een vrijwilliger van het NMP aanwezig in de locatie in de hal van het gemeentehuis, om vragen rond energiebesparingen en energieopwekking te beantwoorden ofwel die door te sturen naar één van onze eigen energiecoaches.

Natuurtuin aan de Zandkampweg. Rond het huidige klompenpad liggen nu een visvijver, het opslagterrein van de gemeente en een bijenkas. Als NMP, tezamen met het KNNV en bijenhouders, hebben we de gemeente verzocht om dit terrein in zijn geheel om te toveren in een natuurtuin, o.a. geschikt voor natuurstudie. De gemeente staat welwillend tegenover dit initiatief. Wethouder van Eijsden heeft het terrein reeds bezocht en zich op de hoogte laten stellen van onze plannen.

Delta Volenbeek. De gemeente heeft het voornemen om een nieuw bestemmingsplan voor Strand Horst vast te stellen. Als reactie daarop hebben wij het gemeentebestuur gevraagd om het mogelijk te maken om ter plaatste van de uitloop van de Volenbeek, een ruime delta te realiseren. Een moerassig gebied waar ruimte kan komen voor o.a. diverse amfibieën.

Het zal tevens als natuurstudieterrein voor scholen gaan functioneren.

Ook hieraan geeft het KNNV haar medewerking.

Inmiddels heeft het gemeentebestuur besloten om een strook van zo’n 1000 m te bestemmen als “beschermd natuurgebied”, ten behoeve van ons initiatief.

   zie ook De Stentor 1-6-2018

Landgoed Veldwijk. Als NMP waren wij vertegenwoordigd in een door het gemeentebestuur benoemde Klankbordgroep. Deze groep was betrokken bij het opstellen van een z.g. Structuurvisie; de aanzet tot een nieuw bestemmingsplan voor dit gebied.

Binnenkort start een volgende klankbordgroep, waarin we weer vertegenwoordigd zullen zijn, die zich bezig gaat houden met het maken van het definitieve bestemmingsplan.